Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Acquirer

Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmí, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.
Pojem anglicky: Acquirer

Akceptace karet

Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovnostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).
Pojem anglicky: Acquiring

Akcie

Cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele například spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace. Akciím, se kterými se na burze nejvíce obchoduje, se říká blue chips.

Akcionář

Majitel akcií s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz. akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

Akciové fondy

Fondy, které mají minimálně 80% svého majetku investováno na akciovém trhu. Vyznačují se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího možného zhodnocení.

Akontace

Je to částka nutná pro první splátku, bývá zpravidla vyšší než ostatní splátky úvěru.

Aktiva (struktura aktiv)

Typy jednotlivých investic do kterých fondy investují své prostředky – akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, hotovost (bankovní účty a měny), deriváty atd. Struktura aktiv vyjadřuje poměr těchto prostředků v portfoliu fondu.

Aktivní správa portfolia

Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia.

Anuita

Je to konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje.

Aplikace

Sada softwarových instrukcí a dat ve formě počítačového programu určeného k provedení konkrétních funkcí. U čipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat používaná čipem pro interakci s terminálem k provedení transakce.
Pojem anglicky: Application

APRC

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient bance povinen za úvěr za bydlení zaplatit za období jednoho roku (do nákladů jsou zahrnuty jak úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do APRC započítána není). Uvádění APRC upravuje pro banky Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení. Výpočet APRC není zcela shodný s výpočtem RPSN u spotřebitelských úvěrů, ale jde vlastně o totéž. Pro klienta je to jeden z nejdůležitějších údajů, který by měl u úvěru na bydlení znát. APRC dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru na bydlení pro klienta za jeden rok a klient si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých bank.
Další používaná označení: Annual Percentage Rate of Charge, RPSN, roční procentní sazba nákladů

ARN

Viz Referenční číslo zpracovatele / Acquirer reference data.
Pojem anglicky: ARN

ATM

Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.
Pojem anglicky: ATM

ATM Off-site

Označení pro bankomat, umístěný mimo budovu banky.
Pojem anglicky: ATM Off-site

Autentifikace

Viz Autentikační procedura
Pojem anglicky: Autenthication

Autentikace

Viz Autentikační procedura
Pojem anglicky: Autenthication

Autentikační požadavek

Požadavek na autentikaci držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3-D Secure vydavateli, který je také pro tento protokol certifikován.
Pojem anglicky: Authentication request

Autentikační procedura

Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet.
Pojem anglicky: Autenthication procedure

Autentikační prvek

Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování služeb.
Pojem anglicky: Autenthication element

Autentizace

Viz Autentikační procedura
Pojem anglicky: Autenthication

Autorizace

Proces, při kterém je vyžádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu. Pozn. Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí může schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem.
Pojem anglicky: Authorisation

Autorizační avízo

Zpráva poslaná platebním systémem vydavateli oznamující autorizaci provedenou platebním systémem namísto vydavatele.
Pojem anglicky: Authorisation advice

Autorizační centrum

Poskytuje autorizační služby jednomu nebo více členům kartové asociace.
Pojem anglicky: Authorisation centre

Autorizační kód

Autorizační kód je alfanumerický kód, vyjadřující souhlas vydavatele karty s provedením transakce.

Pozn. Kód generuje vydavatel, pokud byla schválena žádost o autorizaci. Autorizační kód slouží jako důkaz o poskytnutí souhlasu vydavatele s uskutečněním transakce.

U čipových karet kód nebo kryptogram může generovat čip a je uvedený v autorizační odpovědi, pokud je čipem transakce schválena.
Pojem anglicky: Authorisation code

Autorizační odpověď

Zpráva poslaná vydavatelem zúčtovací bance, která obsahuje odpovědní kód informující zpracovatelskou banku, jak při transakci dále postupovat.
Pojem anglicky: Authorisation response

Autorizační požadavek

Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci.
Pojem anglicky: Authorization Request

Autorizační služba off-line

Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele.
Pojem anglicky: ff-line authorisation service

Avízo

Zpráva, která oznamuje provedenou akci zúčastěné straně.
Pojem anglicky: Advice

AVS

Address Verification System - zkratka pro automatický systém umožňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu držitele karty (Systém je využíván převážně v USA).
Pojem anglicky: AVS

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.