Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Balancované fondy

Patří do kategorie fondů smíšených, ale jejich struktura aktiv by měla být více stabilní tj. měla by udržovat v určitém poměru především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní – více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).

BankNet

Komunikační síť kartové asociace MasterCard, která se používá ke směrování (routing) všech interregionálních transakcí MasterCard založených na podpisu.
Pojem anglicky: BankNet

Bankomat

Samoobslužné zařízení umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty, případně přístup k dalším bankovním službám. Ve zkratce též ATM.
Pojem anglicky: Cash dispenser

Bankomat

(Často ATM z anglického Automatic Teller Machine) Automat, z něhož si pomocí platební karty vybíráme hotovost (peníze) v bankovkách. Může sloužit i k provedení některých dalších služeb, např. nabití kreditu v mobilním telefonu nebo podání platebního příkazu.
Další používaná označení: ATM; Automatic Teller Machine

Bankovní převod

Převod peněz z jednoho účtu na druhý, který banka provede na základě platebního příkazu klienta. Je to prostředek platebního styku, který patří mezi bezhotovostní operace. V ČR se běžně používá především příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu.
Další používaná označení: Bank Transfer

Bankovní spojení

Jednoznačné určení účtu klienta. Pro platby prováděné v rámci ČR v českých korunách je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.
Další používaná označení: Bank Connection

Bankovní účet

Účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.
Další používaná označení: Bank Account

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

Bezhotovostní operace

Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.
Další používaná označení: Wire Transfer; Noncash Transfer; Cashless Transfer

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky chránící platební kartu před paděláním; např. hologram, speciální ultrafialový tisk, atd.
Pojem anglicky: Security features

Běžný účet

Bankovní účet, na který si klient může peníze kdykoli vložit, anebo je z něj kdykoli vybrat. Vklady a výběry může klient uskutečňovat různými způsoby v hotovosti i pomocí bezhotovostních převodů v závislosti na nabídce banky. Pro jednotlivce, manžele nebo rodinu slouží zpravidla k tomu, aby na něj byla převáděna mzda, sociální dávky nebo jiný příjem a naopak z něj odcházely pravidelné platby spojené s chodem domácnosti a nákupem věcí a služeb.
Další používaná označení: Current Account

BIC

Bankovní identifikační kód, který jednoznačně identifikuje banku pro účely mezinárodního platebního styku. BIC kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.
Další používaná označení: Bank Identifier Code

BIN

Bank Identification Number – bankovní identifikační číslo, což je jedinečná série čísel přidělená platebním kartovým systémem hlavním členům asociace. BIN identifikuje typ kartového produktu a současně instituci, která kartu vydala.
Pojem anglicky: BIN

Biometrika

Biometrika označuje biometrické metody identifikace, které využívají měření unikátních lidských charakteristik k ověření identity jedince, např. otisku prstu, skenování oka či dynamiky podpisu.
Pojem anglicky: Biometric

Blokace karty

Zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.
Další používaná označení: Stoplistace karty; Stoplisting

Bod zlomu

Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu.

Bond (dluhopis)

Dlouhodobé pevně úročené cenné papíry.

Bonita

Charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům (klientova schopnost splácet úvěr).

Bonita

Ohodnocení tzv. úvěruschopnosti klienta. Při hodnocení toho, jak dobře bude klient schopen splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli, analyzuje věřitel osobní údaje jako např. věk, pohlaví, vzdělání, profesi, rodinný stav a další údaje, které si od žadatele o úvěr vyžádá např. trvalé příjmy a pravidelné výdaje, jak žadatele o úvěr, tak celé domácnosti. Zpravidla je prověřena i žadatelovu úvěrová historie a platební morálka, mimo jiné např. i v dostupných registrech.
Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Úvěruschopnost; Creditworthiness

Broker

Obchodník s akciemi nebo makléř, který je oprávněn přijímat a provádět pokyny zákazníků (viz burzovní příkaz).

Burza

Obvykle instituce, jejímž úkolem je uspokojovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurs) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

Burzovní index

Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

Burzovní příkaz

Udělením burzovního příkazu dává zákazník pokyn nakoupit nebo prodat cenné papíry na svůj účet. Tyto pokyny obsahují přesné údaje o daném cenném papíru: počet kusů, příp. nominální hodnotu, dobu platnosti příkazu a údaj o ceně. Pokud je zadaný nákupní kurz nižší než tržní, nemůže být příkaz proveden. U prodejního příkazu nesmí být zadaný kurz vyšší než burzovní. Proto bývá většinou stanovován cenový limit pro provedení daného příkazu.

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.