Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Daňový efekt hypotečního úvěru

Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze vyčíslit, závisí na konkrétní výši příjmu, tedy na daňové sazbě.

Data stopy

Informace zašifrované do stopy 1, 2 nebo 3 magnetického proužku karty. Tato data sbírá (tj. čte) terminál při zahájení transakce spojené se čtením karty a jsou použita při následujících zprávách o autorizaci a clearingu transakce.
Pojem anglicky: Track data

Database hacking

Neoprávněné vniknutí do databáze spravované třetí stranou.
Pojem anglicky: Database hacking

Datový prvek

Specifické množství dat obvykle obsažených ve zprávách o autorizaci a clearingu, které má definovanou délku, formát, strukturu a povolený obsah a je identifikováno konkrétním číslem. Hlavní datové prvky používané k sestavení zpráv vyměňovaných mezi zúčtovací bankou a vydavatelem ISO 8587 (1987 a 1993) a dokumentace asociace na ně odkazuje číslem datového prvku. Používání strukturovaných datových prvků umožňuje automatické zpracování zpráv jak komunikační sítí, tak příjemcem dat.
Pojem anglicky: Data element

Datum konverze

Datum účinnosti, kdy je částka (například částka transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den.
Pojem anglicky: Conversion date

Datum předložení

Datum, kdy zúčtovací banka obdrží od obchodníka transakční doklad.
Pojem anglicky: Deposit date

Datum převodu rubopisem

Jedná se datum, kdy byla transakce (tj. údaje o transakci) poprvé vložena do výměnného systému (Interchange) a odeslána.
Pojem anglicky: Endorsement date

Datum transakce

Datum, kdy se realizuje transakce (tj. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).
Pojem anglicky: Transaction date

Datum valuty

Datum, kdy se finanční prostředky převedené na účet držitele karty stanou pro něj reálně dostupnými.
Pojem anglicky: Value date

Datum vypořádání

Datum, kdy jsou převedeny finanční prostředky k vypořádání mezi zúčtovací bankou a vydavatelem.
Pojem anglicky: Settlement date

Debetní karta

Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.
Další používaná označení: Debit Card

Debetní karta

Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).
Pojem anglicky: Debit card

Debetní zůstatek

Záporný (mínusový) zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).
Další používaná označení: Debit Balance

Depozitář

Banka, která vede pro správce fondu účet a průběžně kontroluje, zda správce fondu provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Depozitní směnka

Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Derivát

Je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, drahé kovy apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním, to znamená, že v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky obchodu a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forwardy.

DES

Viz Data Encryption Standard / Standard šifrování dat.
Pojem anglicky: DES

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích.

Diskrétní zóna

Představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu, pokladny, atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů.
Pojem anglicky: Discrete zone

Disponibilní zůstatek

Peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).
Další používaná označení: Available Balance

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.

Dividenda

Podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.

Dluh

Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. Dluh se obvykle prokazuje písemným potvrzením (směnkou, dluhopisem) dlužníka věřiteli a bývá doprovázen splátkovým kalendářem, který stanoví, jak se bude splácet. Dluh je dnes obvykle peněžní a vzniká půjčkou (úvěrem), nákupem s odloženou platbou, opožděním platby a podobně. Dlužník tak získává prostředky nebo komodity, které splatí až později, většinou však za půjčené prostředky platí navíc úrok.

Dluhopis

Cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok v době splatnosti. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

Dluhopis na jméno

Pevně úročený cenný papír, u něhož může splacení pohledávky vyžadovat pouze věřitel uvedený na cenném papíru.

Dluhopis na majitele

Nejčastější forma cenného papíru. Držba dluhopisu na majitele opravňuje vlastníka k vymáhání práv od dlužníka. Tento druh dluhopisů je velmi oblíben díky jednoduchému převodu vlastnických práv. Samotný převod se děje dohodou a předáním cenného papíru. Statut dluhopisů na majitele lze podle potřeby také změnit na dluhopisy na jméno a naopak.

Dluhopisové fondy

Investují minimálně 80 % aktiv do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Dluhopisové fondy nesmějí investovat do akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií.Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba odpovědi

Doba, kterou trvá odpověď na zprávu.
Pojem anglicky: Response time

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

Doklad o transakci

Papírový doklad, vydaný terminálem v místě transakce.
Pojem anglicky: Transaction Record

Dokument

Označuje prodejní, kreditní nebo výplatní doklad, respektive výpis z účtu nebo výpis kartových transakcí, který obsahuje celé nebo část čísla karty nebo osobní údaje.
Pojem anglicky: Document

Domácí transakce

Transakce, kde vydavatel karty sídlí ve státě, kde byla transakce realizována.
Pojem anglicky: Domestic transaction

Dow Jones Index

Nejznámější a nejpopulárnější akciový index světa, jehož plný název zní Dow Jones Industrials Average (DJIA). Již od roku 1882 je denně vypočítáván na burze v New Yorku.

DR

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu).
Další používaná označení: Debet; DT; Debit

Druhá prezentace

Finanční transakce iniciovaná zúčtovací bankou k částečnému nebo úplnému zpětnému získání finančních prostředků, které vydavatel přeúčtoval zpět zúčtujíci bance v předchozím kroku chargebacku (zpětného zúčtování). Používá se k účinnému anulování předchozího chargebacku.
Pojem anglicky: Second presentment

Držitel karty

Fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).
Pojem anglicky: Cardholder

Durace

Průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to, co jsme investovali do jeho nákupu. Určuje senzitivitu dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

Důvěrný údaj

Údaj uvedený ve smlouvě o vydání platební karty sloužící k ověření držitele karty při její aktivaci, případně pro další komunikaci s bankou.
Pojem anglicky: Confidential Data

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.