Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Edit Package

Software, poskytovaný asociací VISA zpracovatelům VISA transkací k ověření dat zasílaných do systému zpracování (BASE II), ke zpracování dat do VISA a dat přijatých zpracovatelem od VISA.
Pojem anglicky: Edit Package

EFT POS

Electronic Funds Transfer at Point of Sale / Elektronický přenos dat v místě prodeje. Výraz pro elektronický platební terminál umožňující přečíst data z karty a odeslat data o transakci zpracovateli.
Pojem anglicky: EFT POS

Elektronická peněženka

Elektronická peněženka je elektronický platební prostředek (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.), který obsahuje elektronickou hodnotu směnovanou za zboží a služby. Umožňuje mít na kartě uloženou peněžní hodnotu, která se při každém nákupu sníží, aniž by bylo třeba další autorizace. Po vyčerpání elektronické hodnoty se může opětovně předplatit nebo znehodit.
Pojem anglicky: Electronic purse

Elektronické obchodování

Druh obchodní transakce, při níž jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných držitelem karty ze zákazníkova osobního počítače. Také označováno jako e-obchodování, e-commerce.
Pojem anglicky: Electronic commerce

Elektronický imprint

Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě terminálem čtoucím magnetický proužek nebo zařízením čtoucí čip.
Pojem anglicky: Electronic Imprint

Elektronický platební prostředek

Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.

a) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.)

b) elektronický peněžní prostředek (např. elektronická peněženka).
Pojem anglicky: Electronic Payment Means

Elektronický transakční doklad

Transakční doklad vytvořený elektronicky v prostředí s přítomností karty, kdy terminál generuje požadované údaje tištěné na transakčním dokladu.
Pojem anglicky:Electronic Transaction Receipt

Embosovaná platební karta

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.
Další používaná označení: Embossed Payment Card

Embosování

Proces vyznačení identifikační údajů na kartě ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků.
Pojem anglicky: Emboss

Emise

Soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravidla prostřednictvím bank, které se za tímto účelem sdružují do konsorcií.

EMV

Technické specifikace vyvinuté pod gescí společnosti EMVCo (Europay International, Mastercard International a VISA International) k zavedení standardů pro zpracování debetních a kreditních transakcí a k zajištění globální interoperability používání čipové technologie v platebním styku.
Pojem anglicky: EMV

EMVCo

Odvětvová zkratka pro konsorcium tří společností (Europay, MasterCard a Visa), které mají ve společné gesci globální standardy pro elektronické finanční transakce. Také se používá pro technické specifikace vydané tímto konsorciem, schválené všemi třemi společnostmi a určené k zajištění globální interoperability čipových karet, čipových terminálů, finančních zpráv a souvisejících služeb.
Pojem anglicky: EMVCo

Eurocheque

Standardizovaná forma bankovního šeku, který se může používat v různých evropských zemích jako prostředek platby za zboží a služby nebo může být inkasován v bance.
Pojem anglicky: Eurocheque

Europay

Evropská kartová asociace, společnost Europay International S.A., v roce 2002 splynula se společností MasterCard International.
Pojem anglicky: Europay

Exception File

VISA: Soubor ve formátu VISANet obsahující čísla karet, ke kterým vydavatel předurčil autorizační odpověď, a ke kterým má autorizující účastník sítě on-line přístup.
Pojem anglicky: Exception File

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky, finanční instituce) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.