Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

IBAN

Je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi (majiteli účtu) na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.
Další používaná označení: International Bank Account Number

ICA

MasterCard: Zkratka Interbank Card Association (Mezibankovní karetní asociace). Jedinečné čtyřčíselné identifikační číslo přidělené platebním kartovým systémem finanční instituci, zpracovateli, třetí straně nebo jinému typu klienta pro jednoznačnou identifikaci tohoto klienta.
Pojem anglicky: ICA

ICC

Integrated Circuit Card (karta s integrovaným obvodem). Platební karta, která obsahuje uložený integrovaný obvod neboli čip. Používá se také anglické označení "smart card" nebo "chip card" (čipová karta). Viz Čipová karty / chip card.
Pojem anglicky: ICC

INET

Interbank Network for Electronics Transfer; komunikační síť asociace MasterCard.
Pojem anglicky: INET

Inflační riziko

Znehodnocení hodnoty peněz v jehož důsledku se sníží reálná hodnota existujícího majetku a také reálný výnos, kterého mělo být pomocí investovaného majetku dosaženo.

Inkasní způsob placení

Předem dohodnutý způsob placení mezi plátcem a příjemcem, kdy je platba provedena z účtu plátce na základě žádosti příjemce. Klient (plátce) udělí své bance svolení k inkasu, tedy písemně souhlasí s tím, že jeho účet může být inkasován. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet, tzv. příkaz k inkasu. Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za dodávky energií nebo služby mobilním operátorům apod.
Další používaná označení: Inkaso; Collection

Inkaso

Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Inteligentní detekční systém

IT systém používaný bankami, který napomáhá rozpoznat podvodné používání platební karty dříve, než je její ztráta zjištěna držitelem a ohlášena. Jedná se o systém založený na bázi existujících znalostí nebo využívající samoučící se mechanismy.
Pojem anglicky: Inteligent detection system

Interchange

Výměna dat o transakcích a záznamech o zúčtování mezi zúčtovacími bankami a vydavateli podle definovaných pravidel. Z hlediska území se jedná buď o domácí interchange nebo mezinárodní interchange.
Pojem anglicky: Interchange

Interchange Transaction

Transakce, u které se liší vydavatel karty a zúčtující banka.
Pojem anglicky: Interchange Transaction

Internet

Elektronická komunikační síť, která propojuje počítače a zajišťující výpočetní systémy po celém světě.
Pojem anglicky: Internet

Internetové bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.
Další používaná označení: Internet Banking

Interoperabilta

Základní schopnost systémů platebních karet spolupracovat v globálním prostředí jak z hlediska technického, tak z hlediska pravidel chování definovaných kartových asociací, a to bez ohledu na lokální/národní úpravy či místní právní rámec.
Pojem anglicky: Interoperabilty

Interregional interchange

Interchange pro interregionální transakce (tj. transakce mezi regiony asociace).
Pojem anglicky: Interregional interchange

Interregionální transakce

Transakce, u níž vydavatel sídlí mimo region, kde se transakce uskutečnila.
Pojem anglicky: Interregional transaction

Interval účtů

Skupina kartových účtů s čísly karet tvořícími souvislou řadu.
Pojem anglicky: Account range

Intraregional Interchange

Interchange pro intraregionální transakce, (tj. transakce uvnitř regionu asociace).
Pojem anglicky: Intraregional Interchange

Intraregionální transakce

Transakce, u níž se vydavatel sídlí v regionu, ale nikoli ve státě, kde se trasankce uskutečnila.
Pojem anglicky: Intraregional Transaction

Investice

Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).

Investiční fond

Fond regulovaný Zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční fond určený veřejnosti je tzv. fondem kolektivního investování, pro kvalifikované investory jsou určené fondy kvalifikovaných investorů.ů. Investiční horizont doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.

Investiční instrumenty

(Jejichž výčet stanovuje zákon) - Jsou investiční cenné papíry, podílové listy otevřených podílových fondů, instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů, finanční termínové smlouvy (futures), úrokové termínové smlouvy (FRA), úrokové a devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps) a nákupní a prodejní opce týkající se investičního instrumentu.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

Investiční zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném ČNB, která zprostředkovává pouze nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování, ale nesmí nakládat s majetkem klienta.

Investiční zprostředkovatel

Osoba, která přijímá nebo předává pokyny týkající se investičních instrumentů.

Investiční zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném ČNB, která zprostředkovává pouze nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování, ale nesmí nakládat s majetkem klienta.

Investiční zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném ČNB, která zprostředkovává pouze nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování, ale nesmí nakládat s majetkem klienta.

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému subjektu a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investování

Ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

IPSP

Viz Internet Payment System Provider / Poskytovatel internetové platební služby
Pojem anglicky: IPSP

ISIN

Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).

ISO

Viz Mezinárodní organizace pro standardizaci / International Organization for Standardization.
Pojem anglicky: ISO

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.