Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Maestro

Ochranná známka a servisní značka používaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné používání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcích v bankomatech.
Pojem anglicky: Maestro

Magnetický proužek

Součást platební karty sloužící k záznamu elektronických údajů.
Pojem anglicky: Magnetic stripe

Majitel účtu

Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce.
Pojem anglicky: Account owner

Makléř

Fyzická osoba, která je oprávněna technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře.

Maloobchodní transakce

Transakce realizovaná u maloobchodníka, tj. na obchodním místě.
Pojem anglicky: Reatil Transaction

Maloobchodník

Obchodní místo, kterým není:

  • obchodní místo vyřizující písemné a telefonní objednávky
  • obchodní místo s opakujícími se službami
  • obchodní místo T&E (Travel & Entertainment)

Pojem anglicky: Retail Merchant

Manual Cash Disbursement

Výplata hotovosti provedená platební kartou v prostředí "z očí do očí".
Pojem anglicky: Manual Cash Disbursement

Manuální otisk

Otisk vyražených údajů na platební kartě prostřednictvím mechanického imprinteru.
Pojem anglicky: Manual imprint

Manuální transakce

Transakce, pro niž obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je možné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě). Viz též Manuální otisk.
Pojem anglicky: Manual transaction

MasterCard

Viz MasterCard International Incorporated. Termín "MasterCard" se všeobecně používá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými službami provozovanými touto organizací.
Pojem anglicky: MasterCard

MasterCard

Viz MasterCard International Incorporated. Termín "MasterCard" se všeobecně používá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými službami provozovanými touto organizací.
Pojem anglicky: MasterCard

MasterCard International Incorporated

Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA, (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdružením finančních institucí s členy v celém světě (V r. 2006 přechází na akciovou společnost). Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International.
Pojem anglicky: MasterCard International Incorporated

MCC

Viz Kód kategorie obchodníka / Mechant Category Code.
Pojem anglicky: MCC

Mechanický imprinter

Mechanické zařízení služící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad.
Pojem anglicky: Imprinter

Měna transakce

Měna, ve které je transakce původně provedena.
Pojem anglicky: Transaction Currency

Měnová konverze

Proces, jímž je měna transakce konvertována do měny vypořádání nebo měny vydavatele k usnadnění autorizace, clearingu a zúčtování transakce. Tento proces zajišťuje kartová asociace automaticky jako neoddělitelnou součást zpráv o autorizaci, clearingu a zúčtování.
Pojem anglicky: Currency conversion

Měnové riziko

Investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry znějící na cizí měnu a pokud příslušný devizový kurz klesá.

Metoda autentikace karty

Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.

Pozn. U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty. V anglické zkratce CAM.
Pojem anglicky: Card Authentication Method

Metoda ověření držitele karty

Metoda, která ověřuje identitu držitele karty. Právoplatnost držitele karty může být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM.
Pojem anglicky: Cardholder Verification Method

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)

Mezinárodní orgán, který vyvíjí a zveřejňuje standardy pro široký okruh podnikatelských a komerčních aktivit. ISO vydává standardy pro finanční transakce a telekomunikační zprávy; spolupracuje s výborem Consultative Committee for International Telephone and Telegraph (CCITT) na standardech, které mají dopad na telekomunikace. ISO rovněž podporuje speciální technické výbory a pracovní skupiny pro udržování a podporu používání standardů ve finančních službách, jako jsou bankovní identifikační čísla a kódy kategorií obchodníků.
Pojem anglicky: International Organization for Standardization (ISO)

Meziregionálnío

Aktivita nebo události mezi členy sídlícími v odlišných regionech (například mezi Evropou a Spojenými státy).
Pojem anglicky: Inter-regional

Mimořádná splátka

Splátka přesahující řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (klient).

Místo transakce

Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí). Viz též také používané Místo prodeje / Point-of-Sale.
Pojem anglicky: Point-of-Transaction

MO/TO

Viz Transakce na základě písemného / telefonického příkazu - MO/TO.
Pojem anglicky: MO/TO

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.
Další používaná označení: GSM Banking

Mondex

Název značky platební aplikace s čipovou technologií k uložení předem autorizované peněžní částky na platební kartě. Viz též Elektronická peněženka / Electronic purse.
Pojem anglicky: Mondex

MSP

Viz Poskytovatel služeb členům / Member Service Provider neboli Zpracovatel.
Pojem anglicky: MSP

Multiple imprint

Podvodné vícenásobné vyhotovení prodejního dokladu bez vědomí držitele karty.
Pojem anglicky: Multiple imprint

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.