Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Období čerpání úvěru

Bývá stanoveno ve smlouvě o úvěru, v případě potřeby bývá možné např. u hypoték toto období na základě písemné žádosti prodloužit.

Obchodní místo

Též obchodní provozovna nebo prodejní jednotka, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo internetového serveru).

Pozn. Obchodní místo označuje buď:

  • fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou,
  • v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky: o existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehož prostřednictvím se transakce provádějí o Obchodní společnost je držitelem platné licence pro obchodní místo o Obchodní společnost udržuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání o Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti. Viz též Obchodní společnost / Merchant, Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction.

Pojem anglicky: Merchant outlet

Obchodní místo

Viz Obchodní místo / Merchant outlet.
Pojem anglicky: Location

Obchodní společnost

Subjekt přijímající bezhotovostní platby za zboží nebo služby prostřednictvím platebních karet. Pozn. Obchodní společnost (Obchodník, Merchant) uzavírá smlouvu na přijímání platebních karet se zúčtující bankou (acquirerem) k úhradě za zboží nebo služby (tj. k transakcím). Transakce platební kartou se realizují na obchodním místě (resp. provozovně, jednotlivé prodejně nebo prodejně obchodního řetezce, Merchant outlet) prostřednictvím jednoho nebo více prodejních míst (Point of sale, pokladna), vybaveného POS terminálem nebo mechanickým imprinterem.
Pojem anglicky: Merchant

Obchodník

Viz Obchodní společnost.
Pojem anglicky: Merchant

Obchodník elektronického obchodování

Obchodník, který poskytuje prodej zboží nebo služeb elektronicky prostřednictvím internetu nebo jiných sítí.
Pojem anglicky: Electronic Commerce Merchant

Obchodník MO/TO

Obchodník, který provádí prodej zboží nebo služeb prostřednictvím Transakce na základě písemného / telefonického příkazu.
Pojem anglicky: Mail/Phone Order Merchant

Obchodník provozující on-line hazardní hry

Obchodník elektronického obchodování, který poskytuje jakoukoli formu hazardních her prostřednictvím internetu. Příklady: sázky, loterie, kasino, dotování účtu založeného obchodníkem pro držitele karty, nákup platební hodnoty vyhraženého platebního mechanismu.
Pojem anglicky: Online Gambling Merchant

Obchodník s cennými papíry

Akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry, tzn. může pro své zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry. Podle rozsahu povolení může vykonávat i další činnosti, např. poskytovat poradenství. Obchodníkem s cennými papíry jsou zpravidla i banky.

Obchodník s opakujícími se službami

Obchodník, poskytující obnovující se služby (Např. předplatné časopisů, klubové členství, měsíční poplatky za službu.)
Pojem anglicky: Recuring Service Merchant

Obchodník typu T&E

Obchodník, poskytující služby v oboru cestovních služeb
Pojem anglicky: T&E Merchant

Obligace

Označení pro dluhový cenný papír, které se v běžném hovoru používá jako synonymum pro dluhopis, ale v zákoně není definováno. Více viz dluhopis.

Ocenění nemovitosti

Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

  • p.a. (per annum) – neboli ročně
  • p.s. (per semestre) – pololetně
  • p.q.(per quartale) – čtvrtletně
  • p.m. (per mensen) – měsíčně p.d. (per diem) – denně

Odblokování

Akce provedená vydavatelem, která umožní používání předtím zablokované karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě.
Pojem anglicky: Unblock

Odborná péče

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

Odmítnuté inkaso

Příkaz příjemce platby k inkasu, který nebyl bankou plátce proveden. Může se tak stát z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, nebo kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce.

Odmítnutí

Typ autorizační odpovědi, který používá vydavatel (nebo jeho agent nebo jedna ze služeb Stand-in / On-behalf) k odmítnutí autorizace transakce.
Pojem anglicky: Decline

Off-line autorizace

Proces, řízený vydavatelem, který umožňuje čipem zahájenou autorizační žádost pod Floor limitem zpracovat bez odeslání žádosti vydavateli.
Pojem anglicky: Off-line Authorisation

Off-line ověření PINu

Proces používaný k ověření identity držitele karty porovnáním typovaného PINu do čtečky PINu s hodnotou PINu uloženou v čipu.
Pojem anglicky: Off-line PIN Verification

Ochranná známka

Identita konkrétního platebního produktu, k jehož používání na daném území byla udělena licence. Ochranné známky kartových asociací zahrnují např.: MasterCard, Maestro, Cirrus, Euro Traveller Cheque (Cestovní šek euro), VISA, VISA Electron, MC Securicode, Verified by Visa, PayByTouch.
Pojem anglicky: Brand

Okamžité vydání karty

Karta VISA Electron, která nevyžaduje personalizaci (není uvedeno jméno držitele nebo konec platnosti) a je vydána na pobočce.
Pojem anglicky: Instant Issue Card

On-behalf

Viz Stand-in / On-behalf.
Pojem anglicky: Stand-in / On-behalf

On-line autorizace

Metoda požadující autorizaci prostřednictvím datové komunikační sítě, nikoli hlasovou komunikaci.
Pojem anglicky: On-line authorization

Opakující se transakce

Transakce, k níž dal držitel karty obchodníkovi písemný souhlas k pravidelně se opakujícímu zatížení jeho kartového účtu za opakovanou dodávku zboží nebo služeb (například roční předplatné, opakované měsíční pojistné apod.).
Pojem anglicky: Reccuring Transaction

Oprávněný držitel karty

Fyzická osoba, pro kterou byla vydavatelem vydána platební karta.
Pojem anglicky: Cardholder

Otevřený podílový fond

Jednotka kolektivního investování, která je tvořena souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, za předem daných podmínek zpět odprodat investiční společnosti a to za cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.

OTP

Jednorázový autentikační kód.
Pojem anglicky: One Time Password

Ověření čísla karty

Postup, při kterém člen asociace nebo jeho autorizovaný zpracovatel zjišťuje pro trasankce, u kterých není vyžadována autorizace, zda v Exception File nejsou k číslu karty vedeny negativní informace.
Pojem anglicky: Account number verification

Ověření PINu

Bezpečnostní postup při ověření identity držitele karty, který umožňuje vydavateli karty zjistit, zda při žádosti o autorizaci držitel karty zadal na prodejním místě správný PIN.
Pojem anglicky: PIN Verification

Ověření podpisu

Bezpečnostní postup používaný pracovníkem prodejního místa ke zjištění oprávněnosti držitele karty k provedení transakce porovnáním podpisu držitele karty na vytištěném platebním dokladu transakce s podpisem na podpisovém proužku na kartě.
Pojem anglicky: Signature verification

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.