Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

p.a. (zkratka z latinského per annum)

Za rok, nebo ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Pokud tento údaj u úrokové sazby chybí, je nutné zjistit, zda jde jen o nedopatření a úroková sazba bude aplikována ročně, anebo ve vztahu k jinému období, např. měšíčně (per mensem, p.m.), týdně (per septimanam, p.sept.) nebo denně (per diem, p.d.).
Další používaná označení: per annum

Padělaná karta

Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data.
Pojem anglicky: Counterfeit card

PAN

Primary Account Number / Primární číslo účtu. Viz Číslo karty.
Pojem anglicky: PAN

Parametry intervalu účtů

Finanční limity stanovené vydavatelem karet pro konkrétní interval čísel karet (kartových účtů) při zpracování autorizací službou Stand-in / On-behalf.
Pojem anglicky: Account range parameters

Pasivní správa portfolia

Je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

PBT

Viz Transakce ověřená PINem / PIN based transaction.
Pojem anglicky: PBT

Peněženka

Viz Electronic purse / Elektronická peněženka.
Pojem anglicky: Purse

Peněžní trh

Krátkodobé půjčky peněz mezi bankami, které slouží k zajištění likvidity a k nákupu a prodeji tzv. cenných papírů peněžního trhu.

Personalizace

Viz Personalizace karty / Card personalisation.
Pojem anglicky: Personalisation

Personalizace karty

Proces, při němž vydavatel tiskne, razí (embosuje), šifruje a/nebo programuje kartu s takovými vlastnostmi a prostředky, které chce držiteli karty zpřístupnit.
Pojem anglicky: Card personalisation

Phishing

Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných e-mailů, které předstírají, že jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneužity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině též jako "rhybaření".
Pojem anglicky: Phishing

Pick-up

Odpověď vydavatele na autorizační dotaz (obvykle jako kód autorizační odpovědi), ve které vydavatel požaduje od acquirera, aby karta účastná transakce byla terminálem nebo obchodníkem fyzicky stažena z oběhu, pokud je to bezpečně možné. Transakce sama je odmítnuta a musí být zrušena.
Pojem anglicky: Pick-up

PIN

Osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí prováděných prostřednictvím platební karty. Někdy je pojem osobní identifikační číslo používán i pro jednoznačný identifikátor uživatele internetové bankovnictví (nikoli však pod zkratkou PIN).
Další používaná označení: Personal Identification Number

PIN klávesnice

Klávesnice typu tamper-resistant určená pro bezpečné typování PINu a jeho zašifrování. Vyhovuje požadavkům ISO 9564-1.
Pojem anglicky: PIN pad

Platební aplikace

Softwarová aplikace uložená v čipu, která definuje parametry zpacování kartových transakcí odpovídající asociace.
Pojem anglicky: Payment application

Platební brána

Systém, který obchodníkům v oblasti elektronického obchodování poskytuje autorizační služby a zúčtování transakcí elektronického obchodování.
Pojem anglicky: Payment Gateway

Platební karta

Nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti. Ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb. je považována za elektronický platební prostředek.
Pojem anglicky: Payment card

Platební karta

Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. nabití kreditu na mobilním telefonu nebo podání platebního příkazu).
Další používaná označení: Payment Card

Platební kartový systém

Odvětvový termín pro subjekt, který nabízí platební produkty a služby a definuje prostředí, ve kterém probíhají transakce platebními kartami (tj. kartová asociace). Členové se zapojují do platebního kartového systému uzavřením jedné nebo několika licenčních smluv s asociací platebních karet.
Pojem anglicky: Payment scheme

Platební nástroj

Jakákoli karta, šek nebo jiný prostředek používaný k platbě za zboží nebo služby nebo k získání hotovosti.
Pojem anglicky: Payment instrument

Platební systém

Odvětvový termín pro systém, který umožňuje převod peněz.
Pojem anglicky: Payment system

Platební terminál

Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání.
Pojem anglicky: Terminal

Platnost karty

Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu použít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uložen v elektronické podobě na magnetickém proužku nebo čipu.
Pojem anglicky: Expiration date, expiry date

PLUS

Mezinárodní program sdílení bankomatů pro přijímání platebních karet se značkou PLUS, což jejich držitelům umožňuje přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Visa/PLUS.
Pojem anglicky: PLUS

Podezřelá transakce

Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným držitelem karty, nebo o které držitel karty prohlásil, že ji neuskutečnil.
Pojem anglicky: Suspisious transaction

Podílový list

Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.

Podpisový proužek

Součást platební karty, kde je umístěn podpis držitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace.
Pojem anglicky: Signature panel

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem nabízí jeho služby. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem nabízí jeho služby. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Podvod bez přítomnosti karty

Podvod, při kterém buď platební karta nebo držitel karty nejsou fyzicky přítomni na místě uskutečňovaného prodeje. Podvodníci využívají podvodně získaná data o platební kartě k provedení nákupu prostřednictvím písemné, telefonické, faxové nebo internetové objednávky.
Pojem anglicky: Card not present fraud

Podvod kartou ztracenou v poště

Podvod je založen na zcizení karty během přepravy od vydavatele karty před tím, než ji mohl převzít právoplatný držitel karty, a jejím následném zneužití neoprávněným držitelem.
Pojem anglicky: Mail non-receipt fraud

Podvod padělanou kartou

Podvod je založen na použití padělané karty, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data. Viz též Skimming.
Pojem anglicky: Counterfeit card fraud

Podvod se zcizenou identitou

K podvodu se zcizenou identitou dochází použitím podvodně získaných osobních údajů. K využití zcizené identity může dojít dvěma způsoby: prostřednictvím podvodné žádosti o kartu nebo převzetím účtu.
Pojem anglicky: Identity theft fraud

Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou

Podvody ztracenou nebo zcizenou kartou jsou podvody provedené takovouto kartou. Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele karty.
Pojem anglicky: Lost and stolen card fraud

Pohyblivá úroková sazba

Úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.
Další používaná označení: Floating Interest Rate

Pojem anglicky: Pick-up

Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného držitele karty. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému držiteli karty, který má povinnost udržovat PIN v tajnosti.
Pojem anglicky: PIN - Personal Identification Number

Pojištění vkladů

Pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pro případ jejich krachu. Pojištěny jsou zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů garantuje náhrady za vklady ve výši 100 % pojištěného vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady.

Pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s více pojišťovnami nabízí zprostředkování vzájemně konkurenčních produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s více pojišťovnami nabízí zprostředkování vzájemně konkurenčních produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pojišťovací makléř

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která pro klienta na základě smlouvy analyzuje rizika, navrhuje jejich pojistné krytí, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pojišťovací makléř

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která pro klienta na základě smlouvy analyzuje rizika, navrhuje jejich pojistné krytí, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pokladniční poukázka

Krátkodobý dluhový cenný papír splatný do jednoho roku, který vydává do oběhu nejčastěji centrální banka.

Poměr kurzu a zisku (P/E)

Jeden z finančních ukazatelů, patří k nejdůležitějším hodnotícím kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Portfolio

Souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti. Tento termín lze použít i pro označení obsahu účtu cenných papírů.

Portfolio management

Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

POS

Zkratka Point of Sale, Point of Service (prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy). Viz Prodejní místo / Point of Sale resp. Místo transakce / Point of Transaction.
Pojem anglicky: POS

POS terminál

Viz Platební terminál
Pojem anglicky: EFT POS

Poskytovatel internetové platební služby

Subjekt mající smluvní vztah se zúčtovací bankou o poskytování platebních služeb konkrétnímu obchodníkovi.
Pojem anglicky: Internet Payment Service Provider

Poskytovatel internetové platební služby

Společnost poskytující služby na internetu a se smluvním vztahem k zúčtovací bance (acquirerovi), umožňující poskytovat platební služby smluvnímu obchodníkovi. Ve zkratce IPSP.
Pojem anglicky: Internet Payment System Provider

Poskytovatel služeb členům

V anglické zkratce MSP. Instituce, která poskytuje určité definované služby jednomu nebo několika členům. Poskytovatel členských služeb, který poskytuje autorizační služby, se také nazývá Autorizační centrum nebo Zpracovatel.
Pojem anglicky: Member service provider

Postoupení pohledávky

Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako zajištění přijatého úvěru.

POT

Viz Místo transakce / Point of Transaction.
Pojem anglicky: POT

Pravidla

Společný termín používaný při odkazu na pravidla konkrétní asociace (Pravidla členství nebo Stanovy), produktová pravidla a všechna další pravidla platná pro účast člena asociace v platebním programu.
Pojem anglicky: Rules

Pravidla členství

Pravidla, která platí pro všechny členy a jimiž se řídí členství v karotvé asociaci.
Pojem anglicky: Membership rules

Právoplatný držitel karty

Viz Oprávněný držitel karty
Pojem anglicky: Cardholder

Primární trh

Část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.

Primary account number

Primary account number
Pojem anglicky: Primary account number

Prioritní akcie

Akcie vybaveny přednostními právy, týkajícími se především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou i nemusí být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků, aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.

Priority Check-out, dohoda

Písemná dohoda s podpisem držitelem karty, která opravňuje hotel nebo provozovatele výletních plaveb předložit doklad o transakci bez podpisu držitele karty na celkovou výši jeho závazků.
Pojem anglicky: Priority Check-out Agreement

Priority Check-out, služba

Služba kartové asociace pro hotely a provozovatele výletních plaveb, která umožňuje držiteli karty svolit k použití své karty k úhradě všech jeho závazků obchodní společnosti, ať již zná nebo nezná celkovou částku. Svolení vyjádří podpisem vplněné dohody o Priority Check-out.
Pojem anglicky: Priority Check-out Service

Priority Check-out, transakce

Transakce, kterou realizuje hotel nebo provozovatel výletních plaveb, podílející se na službě Priority Check-out, a které je podložena uzavřením dohody o Priority Check-out.
Pojem anglicky:Priority Check-out Transakce

Prodejní doklad

Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.
Pojem anglicky: Sales draft, sales voucher, sales slip

Prodejní místo

Místo, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou (na obchodním místě) nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování). V anglické zkratce POS nebo POT (Místo transakce / Point-of-Transaction).
Pojem anglicky: Point-of-sale

Prodejní místo

Místo, kde se realizuje transakce platební kartou k úhradě zboží nebo služeb, bez ohledu zda s obsluhou (na obchodním místě) nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování). V anglické zkratce POS nebo POT (Místo transakce / Point-of-Transaction).
Pojem anglicky: POS - Point of sale

Produkt

Platební karta nesoucí konkrétní značku, prodávaná cílovým zákazníkům. Každý platební produkt je identifikován svým produktovým jménem podle konkrétní značky a nese logo, které je pro onu značku relevantní (např. VISA Gold).
Pojem anglicky: Product

Produktová pravidla

Pravidla, která platí pro určitý produkt (například MasterCard, VISA Classic, Maestro, VISA Electon).
Pojem anglicky: Product rules

Prohlášení úvěru za splatný

Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek. Věřitel požaduje po klientovi okamžité uhrazení zbývajícího dluhu včetně úroků.

Prospekt cenného papíru

Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru.

Prostředí "z očí do očí"

Prostředí, ve kterém transakce je provedena za všech následujících podmínek:

  • karta je přítomna
  • držitel karty je přítomen
  • transakce je provedena pracovníkem obchodníka nebo zúčtovací banky.

Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: prodej zboží nebo služeb, transakce T&E (cestování a zábava), výplata hotovosti (na přepážce).
Pojem anglicky: Face-to-Face Environment

Prostředí bez přítomnosti karty

Prostředí, ve kterém je transakce provedena za obou uvedených podmínek:

  • držitel karty není přítomen
  • karta není přítomna.

Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: transakce elektronického obchodování, písemné/telefonické objednávky, opakující se transakce, transakce telefonních služeb.
Pojem anglicky: Card-Absent Environment

Prostředí s přítomností karty

Prostředí, které vyhovuje buď podmínkám v prostředí "z očí do očí" nebo samoobslužnému prostředí.
Pojem anglicky: Card-Present Environment

Provize

Odměna za obstarání obchodu, případně služby. V bankovním obchodě např. za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka.

Provozovatel bankomatu

Banka nebo společnost, která zajišťuje provoz bankomatu a odpovídá za jeho funkčnost.
Pojem anglicky: ATM provider

Předautorizace

Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.
Pojem anglicky: Předautorizace

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Předplacená karta

Karta používaná k přístupu na předplacený účet nebo karta, jejíž peněžní hodnota je uložena na čipu.
Pojem anglicky: Prepaid Card

Předplacený účet

Kartový účet, založený vydavatelem, na který byly vloženy, autorizovány nebo převedeny finanční prostředky a který je zatěžování transakcemi nebo poplatky.
Pojem anglicky: Prepaid Account

Přeshraniční podvody

Přeshraniční podvody označují podvody, provedené platební kartou nebo s využitím čísla karty v jiném státě než ve kterém byla karta vydána. Přeshraniční podvody označují podvody, provedené platební kartou nebo s využitím čísla karty v jiném státě než ve kterém byla karta vydána.

Přeshraniční transakce

Transakce, u níž sídlí obchodník v jedné zemi a vydavatel karty v jiné zemi. Viz také Domácí transakce / Domestic transaction, Inter-regional and Intra-regional.
Pojem anglicky: Cross-border transaction

Přidružený majitel licence

Člen přidružený k hlavnímu majiteli licence, který se účastní platebního programu buď vydáváním karet a/nebo přijímáním záznamů o transakcích od obchodníků, přičemž finanční odpovědnost nese hlavní majitel licence.
Pojem anglicky: Affiliate Licensee

Přijímání karet

Viz Akceptace karet.
Pojem anglicky: Acquiring

Příkaz k inkasu

Pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).
Další používaná označení: Platební příkaz k inkasu; Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order

Příkaz k úhradě

Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).
Další používaná označení: Platební příkaz k úhradě; Příkaz k převodu; Payment Order

Přímé bankovnictví

Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.
Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking

Příslušenství úvěru

Dohodnuté úroky a poplatky.

Přístupové zařízení držitele karty

Zřízení (terminál, osobní počítač nebo jiné zařízení), které držitel karty používá k zahájení transakce elektronického obchodování.
Pojem anglicky: Cardholder Access Device

PVV

Viz Verifikační hodnota PIN / PIN verification value.
Pojem anglicky: PVV

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.