Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

SAFE

Zkratka pro System to Avoid Fraud Effectively (Systém pro efektivní prevenci podvodu). U asociace Matercard jde o součást Programu ochrany členů (Member Protection Program) a zajišťuje centrální ukládání informací o podvodech
Pojem anglicky: SAFE

Samobslužný terminál

Zařízení obsluhované držitelem karty, které přečte, zaznamená a přenese informace o kartě v samoobsluhovaném prostředí.
Pojem anglicky: Unattanded Acceptance Terminal

Samoobslužné prostředí

Jedná se o prostředí, kde se transakce realizuje za splnění všech následujících podmínek:

  • Karta je přítomna
  • Držitel karty je přítomen
  • Držitel karty provede transakci přímo u samoobslužného terminálu
  • Je-li vyžadována autorizace, je provedena elektronicky.

Transakce v tomto prostředí zahrnují:

  • Maloobchodní transakce a TE transakce u samoobslužného terminálu, výplata hotovosti u bankomatu, nákup karty u bankomatu, transakce doplnění nebo vybrání peněžní hodnoty u speciálního zařízení.

Transakce v tomto prostředí vylučují transakce realizované v prostředí "z očí do očí" a bez přítomnosti karty.
Pojem anglicky: Unattended Environment

Samoobslužný terminál

Viz Terminál samoobslužný nebo Transakce typu B aktivovaná držitelem karty.
Pojem anglicky: Self-Serving Terminal

Sankční poplatek

Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

Sazebník

Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

Scam mail

Scam = podfuk, bouda. Nevyžádaná elektronická pošta, kterou se odesílatel snaží získat důvěrné informace od příjemce. V některých státech je postavena na úroveň trestného činu.
Pojem anglicky: Scam mail

Scoring

Hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků.

SET

Zkratka pro Secure Electronic Transaction (Bezpečná elektronická transakce). Bezpečnostní protokol, který společně vytvořili MasterCard, Visa a odvětví IT a který definuje, jak šifrovat přenos citlivých dat prostřednictvím veřejných sítí jako je internet. SET se používal k poskytnutí příslušného zabezpečení transakce u elektronického obchodování; je nahrazován protokolem 3D-Secure.
Pojem anglicky: SET

Shoda se standardem EMV

Termín označující kartu nebo terminál, který vyhovuje požadavkům specifikovaných ve standardu EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems pro čipovou technologii.
Pojem anglicky: EMV-Compliant

Schválení

Kladná autorizační odpověď daná vydavatelem (nebo jeho agentem nebo jednou ze služeb Stand-in / On-behalf) znamenající, že transakce je schválena. Tato odpověď je poslána acquirerovi (spolu s kódem schválení), který ji předá dále obchodníkovi.
Pojem anglicky: Approval

Skimming

Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.
Pojem anglicky: Skimming

Skimmovací zařízení

Technické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty.
Pojem anglicky: Skimming device

Skutečná úroková sazba

Úroková sazba, která bere v úvahu výši splátek a všechny související náklady (např. povinné poplatky za vedení účtu nebo pojištění) a výnosy (např. možnost daňového odpočtu).

Služba hotelové rezervace

Služba spojená s držením platební karty, která svému držiteli zaručuje rezervaci ubytování na první noc pobytu.
Pojem anglicky: Hotel Reservation Service

Směnka cizí / Směnka vlastní

Cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.
Další používaná označení: Bill of Exchange; Promissory Note

Směnný kurz

Relevantní směnný kurz měny používaný ke konverzi finanční částky z jedné měny do druhé.
Pojem anglicky: Conversion rate

Směrování

Proces, kterým se zpráva nebo soubor posílají z jednoho systému do druhého tak, aby se dostaly k určenému příjemci (do určené destinace).
Pojem anglicky: Routing

Smíšené fondy

Stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu. Jsou velmi flexibilní, mají střední až vysoké investiční riziko a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro delší investiční horizont.

Smlouva s držitelem karty

Smlouva mezi držitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a používání platební karty.
Pojem anglicky: Cardholder agreement

Smlouva s obchodníkem

Smlouva mezi obchodníkem a zúčtující bankou (acquirerem) definující pro každého z nich jeho práva a povinnosti související s akceptací karet.
Pojem anglicky: Merchant agreement

Smluvní pokuta

Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

Solventnost

Schopnost subjektu hradit své závazky.

Soukromý klíč

Šifrovací klíč, jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Soukromý klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému konkrétnímu subjektu a musí být bezpečně střežen a nikdy nesmí být zpřístupněn. Soukromý klíč se používá k vytváření digitálních podpisů a k dešifrování zpráv nebo souborů, které byly zašifrovány pomocí příslušného veřejného klíče. Někdy se mu také říká "privátní klíč". Viz též Veřejný klíč / Public key.
Pojem anglicky: Private key

Splátkový kalendář

Přehled jednotlivých dílčích splátek jistiny i úroků, které má dlužník uhradit tak, aby postupně splatil úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.
Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně, např. splatnost úvěru nebo splátky úvěru, splatnost termínovaného vkladu.
Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date

Společné jmění manželů (SJM)

Je forma vlastnictví typická pro nabývání majetku za trvání manželství.

Spoludlužník

Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (klientem).

Spoření

Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.

Správa klíčů

Procesy a postupy vyžadované pro bezpečné zacházení s šifrovacími klíči a jejich řízení používané k ochraně zpráv anebo dat. Zahrnují generování, distribuci, uložení, úschovu, používání a případnou destrukci klíčů, včetně monitoringu, zálohování a postupů při obnově s generováním zabezpečných záznamů pro audit.
Pojem anglicky: Key management

SSL

Zkratka pro Secure Sokets Layer. Protokol, který pro zabezpečené zpracování transakcí prostřednictvím internetu používá k zašifrování veřejné klíče.
Pojem anglicky: SSL

Stand-in

Viz Stand-in / On-behalf.
Pojem anglicky: Stand-in

Stand-in / On-behalf

Služby "v zastoupení" nabízejí kartové asociace svým členům k zajištění procesů spojených s realizací transakce, zejména autorizace v zastoupení vydavatele. Asociace VISA tyto služby označuje jako Stand-in, MasterCard jako On-behalf.
Pojem anglicky: Stand-in / On-behalf services

Stand-in Processing

Podsystém zpracovatelského systému asociace, který poskytuje autorizační služby jménem vydavatele, pokud využívá positivní autorizační systém nebo je-li vydavatel (nebo jeho poskytovatel autorizace) nedostupný.
Pojem anglicky: Stand-in Processing

Standard šifrování dat

DES - Šifrovací algoritmus široce používaný ve finančnictví k šifrování citlivých dat.
Pojem anglicky: Data encryption standard

Statut

Dokument, který musí být vydán pro každý investiční fond. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Subregistr evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.

Stop list

Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Využití stop listu při autorizaci zabraňuje zneužití zablokované karty.
Pojem anglicky: Stop list

Stopa

Definovaná část magnetického záznamového média, kam lze zapisovat data. U platebních a bankovních karet magnetický proužek na rubu karty je rozdělen do tří podélných stop, z nichž každá může obsahovat zašifrovaná data v definovaném formátu.
Pojem anglicky: Track

Svolení k inkasu

Souhlas klienta (plátce) s tím, aby z jeho účtu banka provedla inkasa (platby), k nimž dá příkaz konkrétní osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená (většinou jej vystavujeme proto, aby z našeho účtu mohly být uskutečňovány pravidelně platby, jejichž konkrétní výše se může měsíc od měsíce lišit, např. pro platby mobilním operátorům).
Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit

SWIFT

Zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci). Organizace, která provádí (mimo jiné) elektronický převod finančních prostředků mezi bankami v různých zemích. Na konci clearingového cyklu jsou vypořádané finanční prostředky převedeny prostřednictvím SWIFT do vypořádací banky člena.
Pojem anglicky: S.W.I.F.T.

Šek

Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.
Další používaná označení: Cheque

Šifrovací klíč

Specifická hodnota používaná k řízení kryptografické transformace prováděné algoritmem, který se používá k zašifrování a dešifrování zprávy, k vytvoření nebo verifikaci digitálních podpisů nebo k autentizaci integrity a/nebo původu zprávy. Obvykle nazýván pouze "klíč".
Pojem anglicky: Cryptographic key

Šifrování

Technika šifrování dat pomocí algoritmu a šifrovacího klíče tak, aby mohla být rozluštěna jen autorizovaným příjemcem.
Pojem anglicky: Encryption

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.