Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění. Může spolupracovat s více pojišťovnami, pokud nenabízí vzájemně konkurenční produkty.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění. Může spolupracovat s více pojišťovnami, pokud nenabízí vzájemně konkurenční produkty.

Vázaný účet

Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.
Další používaná označení: Escrow Account

Veřejný klíč

Šifrovací klíč, jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Veřejný klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému skupinovému subjektu a může být volně distribuován. Veřejné klíče slouží k verifikaci digitálních podpisů a ke kódování zpráv nebo souborů tak, aby mohly být dešifrovány subjektem, který vlastní příslušný soukromý klíč. Viz též Soukromý / Private key.
Pojem anglicky: Public key

Věřitel

Ten, kdo půjčuje peníze (klientovi).

Vinkulace

Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

Virtuální karta

Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro použití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůže být použita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyžadována fyzická přítomnost karty).
Pojem anglicky: Virtual card

Virtuální účet

Zákaznický účet, ke kterému nebyla fyzicky vydána karta; zakládá se pro realizaci transakcí při elektronickém obchodování.
Pojem anglicky: Virtual Account

Virus - Trojský kůň

Zavirování počítače virem typu "trojský kůň" může způsobit přenos důvěrných, příp. osobních údajů na specifikovanou adresu. Po nákaze může dojít k působení viru se zpožděním, stejně jako podle Homéra čekali vojáci v dřevěném koni v Troji na příhodnou chvíli k útoku.
Pojem anglicky: Virus - Trojan horse

VISA

Visa International Service Association.
Pojem anglicky: VISA

VisaNet

Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a služby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování.
Pojem anglicky: VisaNet

Vklad

Peníze vložené na účet, ať už v hotovosti, či bezhotovostně.
Další používaná označení: Deposit

Vkladový účet

Účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu.
Další používaná označení: Termínovaný účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account

Volatilita

Rozsah a rychlost kolísání kurzů obchodovaných cenných papírů (zejména akcií a pevně úročených cenných papírů) a deviz.

Vrácení hotovosti

Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Používá se též anglický výraz: Cash back.
Pojem anglicky: Cash back

Výběr hotovosti

Získání hotovosti z bankomatu prostřednictvím platební karty.
Pojem anglicky: Cash withdrawal

Vydávání karet

Proces zajišťovaný vydavatelem karty, zahrnující vyřízení žádosti o vydání karty, vystavení karty a její správu.
Pojem anglicky: Issuing

Vydavatel karty

Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s držitelem karty.
Pojem anglicky: Issuer

Vydavatelská banka

Viz Vydavatel karty
Pojem anglicky: Issuing bank

Výhradní pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Výhradní pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnosnost

Ten, kdo se rozhoduje, zda koupí cenné papíry, by chtěl také vědět, jaký výnos mu tato peněžní investice přesně přinese. To, co nás zajímá, je skutečný úrok neboli výnos.

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Výpis z účtu

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi) a dle dohody jej klientovi předává (osobně, zasílá poštou nebo elektronicky) .
Další používaná označení: Statement of Acccount; Account Statement

Výplata hotovosti

Získání hotovosti u přepážky banky nebo směnárny na základě předložení platební karty.
Pojem anglicky: Cash advance

Výplatní doklad

Doklad o výplatě hotovosti prostřednictvím platební karty autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.
Pojem anglicky: Cash Advance Voucher

Vypořádací banka

Banka, která vede účet člena asociace pro vzájemné vypořádání a provádí převody finančních prostředků s bankami jednotlivých členů.
Pojem anglicky: Settlement bank

Vypořádání

Proces výměny finančních prostředků mezi členy za hodnotu peněžních transakcí (včetně poplatků) zúčtovaných v daném dni.
Pojem anglicky: Settlement

Výročí úrokové fixace

Okamžik změny staré úrokové sazby na novou. Nastává vždy po uplynutí doby, na kterou byla sazba úvěru smluvně fixována.

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.