Podle čeho si vybírat cestovní pojištění

Neexistuje žádné dobré nebo špatné cestovní pojištění. Existuje jenom spousta možností, z nichž si můžeme dobře nebo špatně vybrat. Nejprve se musíme zamyslet nad tím, co od pojištění čekáme, zejména jaká rizika chceme mít pokryta.

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. To nám pokryje úhradu za ambulantní lékařské ošetření, neodkladnou operaci nebo hospitalizaci v nemocnici, včetně předepsaných léků a zdravotnického materiálu. Hrazen je také převoz nemocného nebo jeho tělesných ostatků ze zahraničí zpět do ČR. K tomu, abychom si potřebné služby v zahraničí obstarali, můžeme využít standardních asistenčních služeb. Pojistnou událost oznámíme call centru asistenční služby (které funguje nepřetržitě a komunikuje v českém jazyce), kde nám poradí a zároveň potřebnou pomoc zprostředkují nebo přímo zajistí.  Kontaktní údaje na asistenční službu jsou vždy součástí pojistné smlouvy. 

Základní rozsah pojištění léčebných výloh máme možnost si doplnit o připojištění některých rizikových aktivit. Škodu na vlastním zdraví lze pojistit v rámci úrazového pojištění.  Pokud k úrazu dojde, budeme odškodněni tzv. bolestným, jež nám bude vyplaceno po ukončení léčby. Připojistit se ale můžeme i pro případ, že způsobíme neúmyslně škodu někomu jinému např. na majetku nebo na zdraví

Zásadní informací je výše pojistných limitů. To jsou předem stanovené maximální částky, které nám pojišťovna vyplatí v případě, že dojde k pojistné události. U pojištění léčebných výloh je doporučován pojistný limit alespoň 1 250 000 Kč na jednu osobu. 

Další podstatnou informací jsou výluky z pojištění. To jsou situace, kdy nám pojišťovna žádné plnění neposkytne, přestože dojde k události, při které vznikla škoda a která by mohla být základem pro vyplacení pojistného plnění. Zpravidla tehdy, pokud byla škodní událost způsobena v souvislosti nebo v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo v případech chronických onemocnění nebo onemocnění, které existovalo již v době sjednání pojištění. 

To vše najdeme v pojistných podmínkách konkrétní smlouvy, které si přečíst musíme. Více o tom, jak se správně pojistit na dovolenou, si přečíst můžeme na webových stránkách České asociace pojišťoven zde.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: