Etika v oblasti investování na kapitálovém trhu

Finanční zprostředkovatelé působící na finančním trhu nabízejí svým klientům – investorům řadu finančních produktů a služeb. To musí činit podle platných zákonů a pod dohledem ČNB. Protože však jde o poměrně složitou problematiku, je v zájmu účastníků těchto trhů, aby i v oblastech, které zákon neupravuje, resp. kde regulátor nestanoví závazné postupy, existovala určitá dobrovolná pravidla vymezující hranice férového chování v rámci soutěže o zákazníky - investory. Pro oblast kapitálového trhu jsou tato dobrovolná pravidla obsažena v Etickém kodexu Asociace pro kapitálový trh AKAT.

Tento kodex tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a standardů upravujících chování a poskytování služeb členy AKAT. Cílem Kodexu je stanovit pravidla nad rámec zákonných norem, specifikovat etické principy a kultivovat prostředí finančních služeb pro členy AKAT a jejich klienty. Kodex je závazný pro všechny členy AKAT a vztahuje se na všechny typy jimi poskytovaných služeb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru těchto služeb. Klienti, členové AKAT ale i ostatní poskytovatelé investičních služeb jsou oprávněni obracet se na Etický výbor AKAT s podněty, stížnostmi, podáními či dotazy ve věcech možného porušení Kodexu.

Kodex je pro aktivní investory nejen informací o tomto závazku členů AKAT, ale nabízí možnost na situaci v oblasti kapitálového trhu na základě vlastní zkušenosti reagovat a ovlivňovat ji vznášením připomínek a případných stížností.

Připravuje:

Ve spolupráci s: