Leasing

Co je to leasing?

Leasing je finanční produkt, kterým lze financovat pořízení movité věci. Je využíván jak k financování investičních záměrů, tak potřeb domácností. Váže se především na financovaný předmět. Umožňuje užívat potřebnou věc ve vlastnictví jiného subjektu (leasingové společnosti) na nezbytně nutnou dobu…

 

Více

Jak leasing funguje?

V rámci leasingového obchodu zakoupí leasingová společnost věc (např. automobil, počítač, vybavení bytu nebo zahradní techniku) vybranou podle záměru a potřeb klienta a předá ji do jeho užívání na dohodnutou dobu. Zpravidla k tomu nabízí i některé doprovodné služby, např. pomoc s výběrem leasované věci a jejího dodavatele…

 

Více

JAKÉ JSOU TYPY LEASINGU?

V praxi jsou fyzickým osobám nabízeny dva základní typy leasingu – finanční leasing (s převzetím leasované věci nájemcem po skončení leasingu) a operativní leasing. Na našem leasingovém trhu se však oba základní leasingové produkty všeobecně nevyvinuly v takto vyhraněné polaritě. Vedle klasického finančního leasingu je nabízen spíše…

 

Více

JAK FUNGUJE LEASINGOVÝ PROCES?

Pokud chcete uzavřít leasingovou smlouvu, prokazujete svou totožnost (dvěma osobními doklady) a dokládáte své příjmy. Leasingovou smlouvu je možné uzavřít přímo s leasingovou společností v jejím sídle či v sídle pobočky, tak zprostředkovaně v prodejnách. Protože leasovaná věc zůstává po dobu leasingu ve vlastnictví…

 

Více

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MÁ LEASINGOVÁ SMLOUVA?

Leasingová smlouva musí dostatečně určit základní závazky poskytovatele leasingu i příjemce leasingu. Dohoda o určité části smlouvy o finančním leasingu může být nahrazena dohodou stran o způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Dosažení takové dohody…

 

Více

Etika poskytování leasingových služeb

Chování stran leasingových operací, zejm. poskytovatelů leasingu, se neřídí pouze obecně závaznými právními předpisy. Postupy v leasingovém podnikání v souladu se zásadami poctivého obchodního styku upravila ve svém etickém kodexu Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). Nedílnou součástí etického kodexu ČLFA…

 

Více

Jak funguje ochrana spotřebitelů v leasingu

V platném právu ČR je základem veřejnoprávní ochrany zájmů spotřebitelů zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/95 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zák. č. 43/2013 Sb. Spotřebitel je chráněn i ustanoveními občanského zákoníku…

 

Více

Jak se využívá leasing v České republice?

Leasing je v tržních ekonomikách běžně využívaným finančním produktem. Také v našich podmínkách je každoročně uzavíráno několik desítek tisíc leasingových smluv. Leasingový trh patří dnes k významným součástem finančního sektoru. V našich podmínkách došlo po počátečním několikaletém období prudkého vzestupu objemů nově uzavíraných…

 

Více

Právní úprava leasingu v České republice

Podle našeho platného práva může v ČR vystupovat jako poskytovatel leasingu subjekt (obchodní společnost, fyzická osoba) s živnostenským oprávněním ke koupi za účelem dalšího prodeje. Poskytovatelé leasingu nepodléhají bankovnímu dohledu. Banky jsou oprávněny k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona…

 

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: