Jaké jsou typy leasingu?

V praxi jsou fyzickým osobám nabízeny dva základní typy leasingu – finanční leasing (s převzetím leasované věci nájemcem po skončení leasingu) a operativní leasing. Na našem leasingovém trhu se však oba základní leasingové produkty všeobecně nevyvinuly v takto vyhraněné polaritě. Vedle klasického finančního leasingu je nabízen spíše modifikovaný finanční produkt s dělbou rizik zůstatkové (tržní) hodnoty na konci leasingové operace, leasing s předvídanou vysokou zůstatkovou hodnotou (s dílčí amortizací užívané věci během leasingové operace) či finanční leasing bez kupní opce.

Běžný finanční leasing je stále častěji doplňován řadou doprovodných služeb. Jde přitom o hledání optimálního spojení pořizovacího (investičního) i užívacího aspektu podle požadavků zákazníků se zohledněním podmínek daného právního prostředí. Pro zájemce o financování spotřebitelských záměrů může být leasing výhodným finančním nástrojem především díky své dostupnosti, pružnosti a výhodným doprovodným službám.

Finanční leasing

V rámci finančního leasingu přebíráte jako klient odpovědnost za leasovanou věc. Jste zodpovědni nejen za údržbu, opravy a provoz, ale i nebezpečí a rizika jako je například poškození věci nebo riziko poklesu tržní hodnoty atd.

Finanční leasing je většinou uzavírán na delší dobu, která je dána dobou odpisování leasované věci podle daňových předpisů. Jako nájemce zpravidla můžete získat pronajímaný majetek do vlastnictví při splnění všech podmínek leasingové smlouvy (kupní opce).

Operativní leasing

Smlouva o operativním leasingu vám jako nájemci umožňuje především krátkodobé užívání potřebné věci. Operativní leasing je většinou uzavírána na dobu, která je výrazně kratší než odpisová doba této věci podle daňových předpisů, a to podle subjektivní ekonomické potřeby nájemce. Nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko nese v operativním leasingu zásadně leasingová společnost.

Ta odpovídá za provozuschopnost leasované věci a za dosahování jejích dohodnutých provozních parametrů. Nese také náklady údržby a oprav leasované věci. Při její poruše bránící dohodnutému užívání zpravidla poskytuje náhradní věc podobných parametrů. Leasingová společnost nese v operativním leasingu také riziko poklesu tržní hodnoty leasované věci. Po skončení operativního leasingu je tato věc vrácena leasingové společnosti, pokud nedojde k jiné dohodě.

Modifikací operativního leasingu směřující k převzetí plné péče o leasovanou věc je full- service leasing. Např. při užívání leasovaného automobilu zahrnuje kompletní technické služby (servis, opravy, pneuservis, náhradní vozidlo, čerpání a vyúčtování pohonných hmot atd.) administrativní zajištění (pojištění, registrace, daňové služby, knihu jízd atd.). Jeho cenová výhodnost závisí na individuálním režimu a intenzitě využívání leasované věci.

Leasingový podnájem

Jedná se o pronájem majetkové hodnoty užívané na základě leasingové smlouvy třetí osobě. Věc v leasingovém podnájmu přitom zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Zůstávají zachována i oprávnění a závazky obou stran původní leasingové smlouvy. Leasingový nájemce přenáší (zásadně se souhlasem leasingové společnosti) na třetí osobu prospěch z užitné hodnoty leasované věci a zaručuje jí nerušenou držbu. Leasingový podnájem je volen např. v případě dočasné či sezónní nevyužitelnosti leasované věci původním nájemcem či při možnosti jejího lepšího zhodnocení.

Připravuje:

Ve spolupráci s: