Jaké náležitosti má leasingová smlouva?

Leasingová smlouva musí dostatečně určit základní závazky poskytovatele leasingu i příjemce leasingu. Dohoda o určité části smlouvy o finančním leasingu může být nahrazena dohodou stran o způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Dosažení takové dohody je odkládací podmínkou platnosti dohodnuté části leasingové smlouvy.

Leasingová smlouva bývá doplňována obchodními podmínkami jednotlivých leasingových společností. Jejich předložení leasingovou společností neznamená, že musí být zákazníkem přijaty jako celek a že musí být nutně součástí leasingové smlouvy v nezměněné podobě. V každém případě je třeba seznámit se podrobně s jejich obsahem před uzavřením leasingové smlouvy.

Mezi podstatné obsahově náležitosti smlouvy o finančním leasingu patří určení smluvních stran, předmětu leasingu a základních podmínek jeho užívání příjemcem leasingu. Smlouva by měla rovněž stanovit platební podmínky (zejm. pořizovací cenu, výši leasingových splátek, termíny jejich splatnosti). Její součástí bývá splátkový kalendář, který určuje tyto podmínky. Smlouva by měla také vymezit podmínky předání předmětu leasingu do užívání příjemce leasingu, podrobnosti režimu jeho užívání, pojištění, dobu platnosti leasingové smlouvy a podmínky případného převodu vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu.

Část obsahu smlouvy je možné podle nového občanského zákoníku určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně. V tomto rámci jsou obchodní významné pro výklad a naplňování leasingových smluv. Konkretizují a doplňují leasingovou smlouvu – zejm. specifikací postupu smluvních stran při předání a převzetí předmětu leasingu, specifikací podmínek jeho užívání, údržby, oprav a úprav, postupu při řešení škod na předmětu leasingu, úpravou možností leasingového podnájmu, podmínek kontroly stavu a způsobu užívání předmětu leasingu, jeho pojištění, stanovením procedury změn leasingových splátek a způsobu jeho úhrady, úpravou důsledků porušení povinností smluvních stran a možností odstoupení od leasingové smlouvy.

Sjednávání obsahu leasingových smluv ovlivňují do určité míry některé předpisy veřejného práva, zejm. předpisy daňové (jednak pojmoslovím, jednak vymezením podmínek, za kterých určují pro některé leasingové produkty jasný daňový režim).

Připravuje:

Ve spolupráci s: