Etika poskytování leasingových služeb

Chování stran leasingových operací, zejm. poskytovatelů leasingu, se neřídí pouze obecně závaznými právními předpisy. Postupy v leasingovém podnikání v souladu se zásadami poctivého obchodního styku upravila ve svém etickém kodexu Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). Nedílnou součástí etického kodexu ČLFA je i memorandum asociace k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb. Text etického kodexu je k dispozici na www.clfa.cz.

Etická pravidla leasingového podnikání jdou nad rámec platného práva. Týkají se jak vztahů obchodních (vztahů k příjemcům leasingu, k dodavatelům, ke konkurenčním společnostem, k refinancujícím bankám), tak vztahů ke státním orgánům i k široké veřejnosti. Mezi etické zásady leasingového podnikání ve styku se zákazníky patří úplnost, aktuálnost, srozumitelnost a pravdivost informování zákazníka, jednoznačný a srozumitelný obsah návrhů leasingových smluv, objasňování finančních náležitostí leasingového obchodu, jasnot, věcnost a serióznost reklamy. Jde i o důslednost při ověřování schopnosti zákazníka plnit závazky z leasingové smlouvy a o poskytování základních právních, daňových, účetních a dalších informací v souvislosti s leasingovou operací.

V zájmu podnikatelské jistoty obchodních partnerů vyzývá etický kodex členy asociace k posilování jejich kapitálové vybavenosti. Ukládá jim postupovat ve vzájemných vztazích korektně a v souladu s psanými i obyčejovými pravidly hospodářské soutěže, spolupracovat při prevenci proti nepoctivým klientům a usilovat o řešení sporů dohodou.

Naplňování nejen právních, ale i etických norem je známkou serióznosti, profesionality a stability každé leasingové společnosti. Jednání v souladu s etickým kodexem je jednou z podmínek členství v asociaci a je jí trvale kontrolováno.

Připravuje:

Ve spolupráci s: