Právní úprava leasingu v České republice.

Podle našeho platného práva může v ČR vystupovat jako poskytovatel leasingu subjekt (obchodní společnost, fyzická osoba) s živnostenským oprávněním ke koupi za účelem dalšího prodeje. Poskytovatelé leasingu nepodléhají bankovnímu dohledu. Banky jsou oprávněny k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona č. 21/92 Sb., o bankách.

Leasing není výslovně definován v platném českém soukromém právu. Finanční leasing není vymezen jako zvláštní smluvní typ ve čtvrté části nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) Smlouvy o finančním leasingu jsou proto uzavírány jako inominátní (nepojmenované), jejich specifika musí být vyjádřena při formulací závazků a oprávnění stran leasingové operace v textu smlouvy. Smlouvy o operativním leasingu mohou být uzavírány v režimu nájemní smlouvy upravené v §§ 2201 – 2325 nového občanského zákoníku.

Pro daňový režim leasingu je rozhodující zdanění přímou daní, upravené zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Neumožňuje zkrácené či jinak zvýhodněné odpisy leasovaného majetku. Jako podmínku daňové uznatelnosti splátek ve finančním leasingu stanoví, že doba leasingu není kratší než doba odpisování leasované věci, přičemž u věcí zařazených do odpisové skupiny 2 a 3 je tuto dobu možné zkrátit o 6 měsíců. Splátky v operativním leasingu jsou daňově uznatelné. Zatížení leasingových operací nepřímou daní stanoví v ČR zákon o č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V leasingu jsou aplikovány i další daňové předpisy, které řeší specifika zdanění některých komodit. Při leasingu automobilů jde např. o zdanění daní silniční, při leasingu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí.

Pro účtování o leasingu § 28 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví stanoví, že majetek odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o nájmu nebo na základě smlouvy o finančním leasingu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: