Jak funguje investování a finanční trhy?

Na finančních trzích můžete investovat své úspory resp. volné peněžní prostředky (individuálně nebo kolektivně) a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Bankovní i nebankovní finanční instituce poskytují na těchto trzích podporu pro obchody mezi investory, nabízejícími zde svůj volný finanční kapitál, a protistranami, které se o něj ucházejí. Investory můžete být i vy!

Existují různé finanční trhy, podle typů finančních transakcí, které na nich probíhají. Pro drobného a příležitostného investora jsou nejdůležitější:

  • peněžní trhy, kde jsou nabízeny a půjčovány finanční prostředky s krátkými splatnostmi do jednoho roku
  • kapitálové trhy, kde se obchoduje s dluhopisy, akciemi a jejich deriváty
  • devizové trhy, na nichž je směňována a obchodována domácí měna za měny zahraniční resp. zahraniční měny mezi sebou a
  • komoditní trhy a realitní trhy, kde se obchoduje s různými surovinami, zemědělskými produkty a nemovitostmi.

S deriváty, tj. finančními instrumenty zaměřenými na řízení finančních rizik, a s pojistnými riziky, kde je předmětem obchodů redistribuce (sdílení) různých rizik, obchodují skoro výhradně finančních instituce,
specializovaní obchodníci a velmi zkušení individuální investoři.

Drobný investor, který se rozhodne pro individuální finanční investování, bude v rámci českého (nebo i zahraničního) finančního trhu spíše investovat na regulovaných trzích než mimo ně. Regulovanými finančními trhy označujeme trhy, které podléhají dozoru ze strany dozorového úřadu (v domácích podmínkách je jím Česká národní banka). Aby byl investiční nástroj přijat k obchodování na takovém regulovaném trhu, musí emitent (tj. společnost, která vydává cenný papír) splnit určité předem stanovené podmínky. Jedná se především o splnění podmínek stanovených v příslušných zákonech a požadavků, které stanovil organizátor regulovaného trhu a které směřují k jedinému cíli – k zajištění bezproblémového obchodování.

V České republice existují dva regulované kapitálové trhy:

  • Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP) a
  • RM-Systém, a.s. (dále jen RM-S).

Na BCPP mají právo obchodovat s kótovanými (tj. na regulovaném trhu obchodovanými) tituly jen její členové, kterými jsou banky a obchodníci s cennými papíry. Veškeré obchody je nutno provádět jejich prostřednictvím (jejich seznam je dostupný na www-adrese BCPP: www.pse.cz > Členové burzy).

Naproti tomu obchodování na trhu organizovaném RM-S se mohou investoři účastnit přímo, stačí registrace investora (zákazníka). Takto zaregistrovaný zákazník–investor podává příkazy k nákupu či prodeji daného titulu prostřednictvím pokynů přímo v úřadovnách RM-S nebo i prostřednictvím elektronické (dálkové) komunikace.

Investování mimo regulované trhy je založeno na uzavírání obchodů mimo tyto trhy. Existují různé důvody pro takový postup - např. skutečnost, že daný titul již byl z obchodování na regulovaných trzích vyřazen (důvodem může být nesplnění některé z podmínek vyžadovaných pro obchodování na těchto trzích zákonem či organizátorem regulovaného trhu a následné vyloučení z obchodování na tomto trhu, ale třeba také rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení veřejné obchodovatelnosti konkrétního titulu). Mimo regulované trhy se však obchoduje i s tituly, na regulovaných trzích běžně obchodovanými.

Základním rysem výše uvedených obchodů je, že jsou realizovány jako dvoustranné obchody za podmínek vyjednaných mezi těmito stranami a proto někdy i za ceny odlišné od cen, za které jsou stejné finanční instrumenty obchodovány na regulovaných trzích.

Připravuje:

Ve spolupráci s: