Oddlužení krok za krokem

Pokud splníme zákonem stanovené podmínky, může nám být soudem povoleno oddlužení. Celý proces závisí nejen na souhlasu našich věřitelů a rozhodnutí soudu, ale hlavně na nás samotných. Co všechno to bude znamenat a jak přesně  to bude probíhat?

Návrh na povolení oddlužení musíme podat současně s insolvenčním návrhem, anebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám byl doručen insolvenční návrh podaný naším věřitelem. Návrh podáváme ke krajskému soudu příslušnému podle našeho bydliště, a to na předepsaném formuláři, který najdeme zde, na stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz). A pozor musíme ho podat my sami a náš podpis na něm musí být ověřen! 

K návrhu musíme připojit všechny požadované náležitosti:

 1. seznam našeho majetku a seznam našich závazků, což je soupis všech našich dluhů u všech věřitelů, a to ve výši, která je právě aktuální – nestačí tedy sepsat částky, které dlužíme např. podle úvěrových smluv, musíme zjistit, kolik přesně dlužíme včetně úroků i úroků z prodlení;
 2. doklady o našich příjmech za poslední tři roky;
 3. pokud se některý z nezajištěných věřitelů spokojí s tím, že mu vrátíme méně než 30% jeho pohledávky, jeho písemný souhlas s ověřeným podpisem;
 4. pokud nám někdo poskytne za účelem splnění oddlužení dar nebo se zaváže nám pravidelně platit peněžité dávky, příslušnou smlouvu s ověřeným podpisem.

Pokud nám soud oddlužení povolí, určí, jakým způsobem bude provedeno. V úvahu přicházejí dvě varianty:

A) zpeněžením tzv. majetkové podstaty, tedy prodejem všeho, co je naším majetkem ve chvíli, kdy soud o oddlužení rozhoduje (do majetkové podstaty patří např. rodinný dům, osobní automobil, PC, sekačka na trávu, mobilní telefon apod.)

- tento způsob nebývá příliš častý, protože v okamžiku, kdy nejsme schopni splácet své dluhy, již zpravidla nemáme ani dostatek majetku, který bychom mohli prodat.

B) plněním splátkového kalendáře

- tento způsob nám dovoluje uhradit část našich dluhů během následujících pěti let, a to podle pravidel stanovených zákonem a rozhodnutím soudu. 

O způsobu oddlužení však nejprve hlasují naši nezajištění věřitelé a teprve pak jej může schválit soud. Pokud se tak stane, jsou rozhodnutím soudu vázáni všichni naši věřitelé, ať už s návrhem souhlasili či nikoli. 

Soud také určí insolvenčního správce, který bude proces oddlužení vést a podle potřeby by nám měl i poradit. Na naše kroky i na postup insolvenčního správce během celého procesu oddlužení dohlíží ještě soud a naši věřitelé. Proto je velmi důležité, pečlivě plnit veškeré povinnosti, které nám v usnesení o schválení oddlužení, byly určeny. 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře, 
musíme především

 1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, pokud jsme nezaměstnaní, musíme o získání příjmu usilovat;
 2. vydat jakýkoli dar, dědictví nebo mimořádný příjem jako např. bonus nebo výhru insolvenčnímu správci;
 3. každých 6 měsíců předkládat přehled příjmů za uplynulé období insolvenčnímu správci, soudu i věřitelům; 

a zároveň nesmíme

 1. bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar, dědictví ani jiný majetek, který během procesu oddlužení získáme nebo můžeme získat, nebo takto získaný majetek před ním zatajit;
 2. poskytnout některému z věřitelů zvláštní výhodu;
 3. si dále půjčovat;
 4. se vlastní vinou dostat do prodlení s placením peněžitých závazků na dobu delší než 30 dní!

Pokud stanovené podmínky nesplníme, soud schválené oddlužení zruší a náš úpadek bude dále řešen konkursem, což znamená především to, že dohoda s věřiteli na budoucím splácení padá a že nám žádná část dluhu nezanikne. 

 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: