Jak se během exekuce bránit?

Přestože proti samotnému exekučnímu příkazu není možné podat žádný opravný prostředek, během celého exekučního řízení máme možnost se bránit podle toho, v jaké fázi se právě nacházíme.

Odvolání

Při zahájení exekuce je možné se odvolat proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Poté je možné se odvolávat proti jednotlivým úkonům, které exekutor činí s výjimkou těch, u kterých to zákonem nepřipouští (což je například právě samotný exekuční příkaz, jeho změna nebo zrušení, ale také rozhodnutí o nákladech exekuce nebo rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku). Odvolání můžeme podat do 15ti dnů od doručení písemného rozhodnutí, proti němuž se odvolat chceme a podáváme je přímo exekutorovi samotnému. 

Návrh na odklad exekuce 

Odklad exekuce můžeme navrhovat vždy jen na určitou konkrétně stanovenou dobu (není to možné na neurčito) a jen v případě, že budou současně splněny 4 následující podmínky.

Pokud se bez vlastní viny ocitneme přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít na nás nebo na naše rodinné příslušníky zvláště nepříznivé následky, a zároveň tím nedojde k vážnému poškození postavení našeho věřitele. To vše musíme sepsat, odůvodnit a v návrhu také doložit. Návrh pak podáváme u samotného exekutora.

Exekutor buď návrhu sám vyhoví anebo v opačném případě předloží návrh na odklad do 7 dnů soudu, který je povinen o něm rozhodnout do 15 dnů. Dokud není o návrhu na odklad rozhodnuto, není exekutor oprávněn činit jakékoliv úkony, ledaže by šlo o návrh, jenž by byl svévolným nebo zřejmě neúspěšným uplatňováním či bráněním práva. 

V ojedinělých případech je možné, že exekuce bude odložena i bez návrhu, jestliže lze očekávat, že dojde k jejímu zastavení. 

Návrh na zastavení exekuce

Exekuci lze zastavit z mnoha důvodů, které jsou zákonem stanoveny (občanský soudní řád § 268), zpravidla jsou to skutečnosti, které ukazují na to, že k exekuci nemělo vůbec dojít nebo šlo o nedopatření a chyby, případně změnu situace. Podle okolností případu je možné exekuci zastavit buď úplně (např. z důvodu námitky promlčení) anebo jen zčásti (např. nepřípustná exekuce přikázáním pohledávky z účtu, sepsání věci, která nesmí být dle zákona dlužníkovi zabavena při exekuci prodejem movitých věcí).

Návrh na zastavení exekuce můžeme exekutorovi podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se o důvodu k zastavení dozvěděli. Exekutor musí ve lhůtě 15 dnů vyzvat všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí ve lhůtě 30 dnů. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se, exekutor exekuci zastaví. Pokud tomu tak není, postoupí exekutor návrh k rozhodnutí soudu. 

V zákonem stanovených případech může dojít k zastavení exekuce i bez návrhu.

Vyloučení ze soupisu majetku

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, nebo věci, které nám nepatří (patří třeba našim rodičům nebo známým), můžeme se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku, který musíme podat ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvíme, že soupis takové věci obsahuje. Návrh se podává u exekutora, který soupis učinil.

Pokud exekutor náš návrh na vyloučení věcí ze soupisu odmítne, můžeme podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu. Exekučním soudem je okresní soud místně příslušný podle našeho trvalého pobytu. V žalobě je nutné uvést důkazy, které potvrzují to, že věc zařazená do soupisu majetku nám nepatří a patří jiné osobě. Žalobu musíme podat do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat. Pokud by tak učinil a soud by rozhodl v náš prospěch, musí nám exekutor uhradit škodu, kterou nám tím způsobil. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: