Exekuční řízení krok za krokem

Než nám někdo zabaví majetek, obstaví účet, či cokoli dalšího, co si pod exekucí představujeme (a vlastně je to správně), tak to chvíli trvá. Celý proces totiž musí probíhat podle státem stanovených pravidel a je velmi složitý a dlouhý. Zkusme si ho představit krok po kroku.

1. Máme nesplacený dluh, s věřitelem nekomunikujeme a děláme mrtvého brouka, třeba protože se bojíme nebo se stydíme nebo nevíme kudy kam. Pokud jsme na tom právě takhle, a pořád nám ještě nedošlo, že komunikace s věřitelem (nebo kýmkoli vůči komu máme nějaké nesplněné povinnosti) je to první a nejnutnější, co bychom měli udělat, tak už je opravdu ten nejvyšší čas obrátit se někam pro radu. Doporučujeme obrátit se na takové instituce, kde nám poradí zdarma, tedy například odborníky z Poradny při finanční tísni (www.financnitisen.cz), občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz), nebo z právních poraden Exekuční komory ČR ( www.ekcr.cz). Pokud totiž něco neuděláme my, můžeme si být jisti, že věřitel něco udělá. Ke zvážení má hned několik možností, snad si tedy nevybere vymahačskou firmu a bude postupovat podle pravidel.    

2. Aby věřitel dostal co nejrychleji a nejefektivněji to, co mu patří, podá vybranému exekutorovi exekuční návrh. Tím je zahájeno exekuční řízení. Pokud bude mít věřitel, v exekučním řízení oprávněný, veškeré podklady v pořádku (jde hlavně o to, aby disponoval pravomocným a vykonatelným exekučním titulem, požádá exekutor soud o pověření a nařízení exekuce. Do okamžiku vydání soudního pověření není exekutor oprávněn zjišťovat nic o našem majetku ani jej pro potřeby exekučního řízení zajišťovat.  

3. Vydáním soudního pověření, dostane exekutor zmocnění k tomu, aby jednal. Znamená to, že začne dohledávat náš majetek, který by bylo možné exekučně postihnout. Například obesílá banky a kampeličky s dotazem, zda u nich nemáme vedeny účty, pošle zprávu našemu zaměstnavateli, zjišťuje na katastru nemovitostí, co nám patří atp. Všechny tyto instituce musí s exekutorem spolupracovat a musí mu požadované údaje poskytnout. Na základě vydaného soudního pověření budou údaje o naší exekuci zapsány do rejstříku zahájených exekucí, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR (je to neveřejný rejstřík, do něhož mohou nahlížet pouze soudci a exekutoři).

4. Současně má exekutor povinnost nás o svém pověření a nařízení exekuce do 15 dnů vyrozumět a vyzvat nás k dobrovolné úhradě dluhu nebo splnění jiné povinnosti ve lhůtě dalších 30 dnů od doručení vyrozumění. V tuto chvíli však již nepůjde jen o dluh samotný (a úroky s tím spojené), ale budeme muset zaplatit i další související náklady – zálohy na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (např. zastoupení advokátem). Silnou motivací by pro nás mělo být, že v této fázi budou pořád o něco nižší než v okamžiku, kdy se exekuce úplně rozjede. Snížené náklady exekuce spočívají v tom, že exekutor si smí účtovat pouze polovinu zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny.

5. Pro nás doručení vyrozumění o nařízení exekuce znamená především to, že od této chvíle máme zakázáno nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou uspokojování základních životních potřeb (vlastních i našich dětí), udržování správy majetku a běžné obchodní a provozní činnosti (právníci tomu říkají generálnímu inhibitorium). Pokud během tohoto zákazu budeme chtít náš majetek převést na někoho jiného, zatížit ho, anebo s ním jinak nakládat, nebude naše jednání podle práva platné.

6. Znamená to ale také to, že pokud uposlechneme výzvu exekutora a splníme ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyrozumění svoji povinnost (tj. zaplatíme dluh plus veškeré úroky nebo smluvní pokuty, snížené náklady exekuce a náklady věřitele), bude tím exekuce vyřízena. Musíme si však dát pozor na to, že v samotné výzvě nebudou úroky konkrétně vyčísleny, protože ve chvíli, kdy vydání soudního usnesení o nařízení exekuce není jasné, kdy svůj dluh zaplatíme a kolik přesně tedy budou činit.  

7. Exekutor může vyzvat oprávněného (našeho věřitele), aby navrhl způsob, jakým má být exekuce provedena (a uvedl k tomu potřebné údaje), anebo může předvolat nás a vyzvat nás k tomu, abychom učinili prohlášení o svém majetku, nebo svoji povinnost dobrovolně splnili.  Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor, může jich několik zkombinovat, anebo může dokonce použít všechny zákonem stanovené způsobů. Exekutor má povinnost zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný a dále se řídit principem přiměřenosti a u peněžitých dluhů i principem priority. Jde o to, že postup exekutora by měl zohledňovat výši našeho dluhu (typicky nezastavovat nemovitost kvůli dluhu ve výši 5.000,- Kč) a na počátku zkusit jeden z možných způsobů. Teprve pokud se takový způsob ukáže jako neefektivní, přikročit k nařízení dalších možností. Exekuce peněžitých částek se provádí přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, případně správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. Pokud by některý z těchto způsobů nebyl účelný nebo k uhrazení vymáhané pohledávky nestačil, provede se exekuce na prodejem movitých věcí a nemovitých věcí.

8. Přestože nám stále běží 30 denní lhůta pro dobrovolné splnění povinnosti, jakmile je exekuce zapsána v rejstříku zahájených exekucí a exekutor zjistí, kde a jaký majetek máme, vydá exekuční příkaz. Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce některým ze zákonem stanovených způsobů. Exekuční příkaz nám vždy přinese zákaz nakládání s majetkem, který postihuje (tzv. inhibitorium). Ten v tomto případě však neplatí jen pro nás, ale i pro toho, kdo nám např. vede náš účet a musí prostředky na našem účtu zablokovat. 

9. Exekuce bude provedena až po splnění stanovených formalit, pokud

a) dojde k marnému uplynutí 30denní lhůty stanovené pro dobrovolné splnění povinnosti, anebo

b) nabude právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekučního řízení, které jsme během této lhůty podali.

10. Pokud provedením exekuce dojde k úplnému vymožení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění. Exekutor má povinnost o tom vyrozumět všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámky o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: