Exekuční titul

Aby mohlo být exekuční řízení vůbec zahájeno, musí se oprávněný prokázat tzv. exekučním titulem. Znamená to, že musí mít v ruce podklady, které prokazují, že existuje náš nesplacený dluh (určité plnění, k němuž jsme se zavázali a nesplnili jej) a že na jeho vymáhání má oprávněný nárok. Exekučním titulem je nejčastěji

a) pravomocné rozhodnutí soudu, který rozhodl v určité majetkové věci rozsudkem nebo platebním rozkazem, případně směnečným platebním rozkazem, anebo schválil soudní smír mezi stranami; 

b) pravomocné rozhodnutí rozhodce, který rozhodl v rozhodčím řízení tzv. rozhodčím nálezem; nebo

c) smlouva s tzv. exekuční doložkou.

Soud může rozsudkem rozhodnout i o jiné majetkové záležitosti než jen o nesplacené půjčce, např. při vypořádání dědictví nebo o vypořádání majetku při rozvodu. Anebo může vydat usnesení o tom, že se strany dohodli na smíru, např. se před soudem dohodli na novém splátkovém kalendáři. Pokud je takové rozhodnutí pravomocné a současně vykonatelné, a my v dané lhůtě nesplníme, co nám ukládá, může se protistrana domáhat toho, aby bylo takové rozhodnutí vykonáno právě exekucí.

Platebním rozkazem je naopak možné rozhodnout jen o peněžitém dluhu. 

Směnečným platebním rozkazem může soud rozhodnout jen v případě, že jsme podepsali směnku. 

Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku, ale je to rozhodnutí vydané soukromým rozhodcem na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem. Taková dohoda říká, že pokud dojde v určité záležitosti (ve věci konkrétní smlouvy) mezi stranami ke sporu, bude místo soudu rozhodovat soukromý rozhodce. Jeho rozhodnutí pak bude v dané věci nahrazovat rozhodnutí soudu a musí se jím řídit nejen smluvní strany, ale třeba i třetí osoby a samotný soud.  

Pro rozhodčí smlouvu neboli rozhodčí doložku (tak se jí říká proto, že často bývala mezi stranami odsouhlasena právě jako součást jiné smlouvy) již v dnešní době platí, že musí být sepsána na samostatném listu papíru, a pro spotřebitelské smlouvy nesmí být pouze součástí všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy o úvěru. 

Exekuční doložka, neboli také doložka přímé vykonatelnosti, tak říkáme ustanovení ve smlouvě, které říká, že dlužník výslovně souhlasí s tím, že pokud nesplní své závazky ze smlouvy, dojde k exekuci. Znamená to, že právě samotná smlouva je exekučním titulem, a pokud bude platná a vykonatelná, soud jen pověří exekutora provedením exekuce. Exekuční doložka smí být dnes sepsána pouze notářem, musí mít tedy formu notářského zápisu.

Abychom si v tom všem udělali dokonale jasno, ještě vysvětlení pár právnických pojmů:

Pravomocný je takový exekuční titul, proti kterému už nelze podat řádné opravné prostředky. Podle toho, o který právě jde, jsou opravnými prostředky odvolání (u soudního rozsudku a soudního usnesení), odpor (u platebního rozkazu), nebo námitky (u směnečného platebního rozkazu). V textu samotného rozhodnutí musí být uvedeno v jaké lhůtě a jaké opravné prostředky lze proti němu podat. Jakmile tato lhůta uplyne, je rozhodnutí pravomocné.

Vykonatelným se exekuční titul stane, když uběhne lhůta, která v něm byla stanovena pro dobrovolné splnění povinnosti. Vykonatelnost znamená, že povinnost uložená exekučním titulem je právně vynutitelná. Teprve na základě vykonatelného exekučního titulu může být vymáhání pohledávky postoupeno exekutorovi.

Platební rozkaz může soud vydat jen u peněžitých dluhů, ale zato tak může učinit i bez toho, aby si toho, kdo je v roli dlužníka předvolal (říkáme tomu bez slyšení dlužníka). Platební rozkaz musí být dlužníkovi vždy doručen do vlastních rukou, jinak by nenabyl právní moci (nestal by se pravomocný) a nešlo by na jeho základě provádět exekuci. Pokud se doručení dlužníkovi nepodaří, bude platební rozkaz zrušen a bude nařízeno jednání před soudem, jehož výsledkem bude rozsudek.

V platebním rozkazu soud dlužníkovi uloží, aby zaplatil dlužnou částku do 15ti dnů ode dne doručení platebního rozkazu, nebo aby v téže lhůtě podal proti platebnímu rozkazu odpor. Pokud dlužník odpor nepodá, má platební rozkaz stejné účinky jako pravomocný rozsudek. Pokud dlužník odpor podá, platební rozkaz se zruší a bude nařízeno soudní jednání, ve kterém už se dlužník může před soudem bránit. Výsledkem tohoto jednání před soudem je rozsudek. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: