Kdo je exekutor a co všechno může?

Exekutor, kterému se v zákonech říká soudní exekutor (je to pořád jedna a tatáž funkce, protože žádní jiní exekutoři nejsou), je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (podobně jako je to například u notářů). Exekutoři mohou na základě tohoto pověření provádět exekuce a vykonávat některé další činnosti podle exekučního řádu

Aby exekutor mohl být exekutorem, musí mít právnické vzdělání, odpovídající praxi a musí být jmenován do exekutorského úřadu ministrem spravedlnosti. Všichni exekutoři jsou u nás povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře ČR. Na toto profesní sdružení se můžeme obrátit v případě, že bychom si na jednání některého z jeho členů, chtěli stěžovat – více informací najdeme na www.ekcr.cz.

Exekutor je tedy úřední osobou stejně jako např. soudce, zastupitel nebo policista.  Z titulu své funkce má při vedení exekucí, kterými byl pověřen právo požadovat po státních orgánech i dalších institucích poskytování informací a další součinnost a tyto osoby mu je musí poskytnout. 

Součinnost samozřejmě požaduje exekutor i po nás v roli dlužníků, pro účely exekučního řízení se nám říká povinní. Může nás například vyzvat k tomu, abychom poskytli prohlášení o svém majetku a předešli tak některým jeho úkonům. 

V každém případě nám při vyrozumění o svém pověření a nařízení exekuce poskytuje 30denní lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti a snížených nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Pokud však v této lhůtě nezareagujeme, exekutor má právo požadovat vstup do našeho obydlí, aby tam učinil soupis našeho majetku. Musí samozřejmě prokázat, že  pověřením soudu či exekučním příkazem v dané věci. Určitě bychom měli požadovat i jeho služební průkaz. Ten musí být opatřen fotografií konkrétní osoby s hologramem Exekutorské komory České republiky a musí v něm být uvedena informace o exekutorském úřadu, pod kterým tato osoba jako soudní exekutor nebo vykonavatel soudního exekutora pracuje. Pokud by se nám cokoli na průkazu nezdálo, máme možnost si údaje ověřit ne webových stránkách příslušného exekutorského úřadu nebo přímo na webových stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz

Exekutor může do našeho bytu či domu vstoupit i v případě, že s tím nesouhlasíme, anebo právě nejsme doma, ale v takovém případě mu musí asistovat Policie ČR.

Exekutor toho může hodně. Ale i my máme během exekuce právo na obranu, třeba i v případech, kdy nesouhlasíme s něčím, co exekutor zahrnul do soupisu majetku. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: