Úvod do problematiky investování

Investováním na finančním trhu se rozumí poskytování půjček, které mají podobu nákupu různých finančních nástrojů (finančních aktiv) investory od protistran, které potřebují dodatečné finanční prostředky. Těmito protistranami může být stát (vláda) nebo jednotlivé samosprávné celky (města a regiony), které vydáváním dluhopisů financují své rozpočtové potřeby, nebo jimi mohou být velké či menší finanční či nefinanční soukromé či veřejné (státní) firmy, opatřující si dodatečný kapitál na rozvoj svého podnikání emisí dluhopisů nebo akcií.

Smyslem investování na finančním trhu je dosažení výnosu, a to výnosu vyššího než nabízejí tradiční finanční zprostředkovatelé – banky na vkladových účtech. Mnohdy jsou však finanční prostředky poptávány ve velkých objemech a za podmínek, které nejsou menším a drobným investorům dostupné. Proto vedle tradičních bankovních a jiných zprostředkovatelských institucí vznikly i finanční instituce kolektivního investování, které se podílejí na těchto transakcích finančními prostředky shromážděnými od menších a drobných investorů.

Prudký rozvoj komunikačních a informačních technologií a globalizace finančních trhů vedou k tomu, že dochází k prudkému rozšiřování nabídky různých produktů kolektivního investování a propojování klasických forem spoření s investováním.

Před investováním byste měli zvážit, jaký cíl svou investicí sledujete a jaký je váš vztah k riziku. Některé typy investic pro vás mohou být vhodnější než jiné. Proto byste si měli nejprve položit tyto otázky: 

  • Kolik si mohu dovolit investovat?
  • Jak dlouho se obejdu bez peněz, které do investice vložím?
  • Co mi má investice přinést: růst kapitálu (pro jeho další investování), dodatečný příjem nebo obojí?
  • Jak velké riziko a jaký druh rizika jsem ochoten podstoupit? Pokud se chystám provést rizikovější investici, jsou důsledky případné finanční ztráty pro vás významné? 
  • Chci investovat individuálně a nebo se podílet na nákladech a výnosech s jinými investory tj. investovat kolektivně?
  • Chci svá investiční rozhodnutí dělat samostatně, mám k tomu předpoklady a znalosti nebo potřebuji odbornou konzultaci, a nebo je raději přenechám profesionálním obchodníkům, aby je dělali za mne?
  • Pokud chci investovat kolektivně, jaký typ fondu nejlépe odpovídá mým potřebám? To konkrétně znamená rozhodnout, jaké riziko jsem ochoten podstoupit a na jakou dobu chci investovat.
  • Jsou s investováním pro mne spojeny nějaké daňové výhody a pokud ano, mohu je spojit s pro mne nejvhodnějším typem investice?

Připravuje:

Ve spolupráci s: