Řízení rizika investičního portfolia

Rizika jednotlivých typů investic se velmi výrazně liší. U žádné investice nemůže být zcela odstraněno, riziko všech vašich investic dohromady (riziko vašeho investičního portfolia) však můžete řídit. Nejběžnější metodou je diverzifikace, tj.„rozložení“ investované částky do různých investic s různou mírou rizika. Ani diverzifikací však riziko nelze nikdy odstranit zcela. Diverzifikace je snížení celkového rizika (investičního portfolia) nákupem různých druhů (tříd) investičních aktiv od různých emitentů.

Když mluvíme o riziku, rozumíme tím obvykle jistou míru pravděpodobnosti, že ztratíme peníze tím, že hodnota naší investice v budoucnu klesne. Existují i jiná rizika, např. že společnost jejíž dluhopisy jste nakoupili, nebude schopna vyplatit z nich dohodnutý úrok, nebo je vyplatit vůbec (kreditní riziko). Rizika mohou být omezována diverzifikací, která spočívá v investování dané částky do různých typů investic od různých emitentů. Je to vlastně uplatnění staré moudrosti „nedávat všechna vejce do jednoho košíku“. Diverzifikace má dvě hlavní výhody:

  • minimalizuje vliv ztráty v jednotlivých případech

Pokud například nakoupíte akcie řekněme od 100 různých společností stejným dílem a pokud jedna z nich zbankrotuje, nebude to mít významný vliv na vaši celkovou investici. Na nákup akcií od 100 různých společností však musíte mít hodně peněz. Většina lidí je nemá, a proto se spojují s dalšími investory (kolektivní investování), aby dosáhli dostatečného rozprostření rizika. Toto je účinné pro omezení individuálního rizika (ať už se jedná o akcie, dluhopisy, případně i hotovost). Má to však malý vliv na rizika, která vyplývají z vývoje ekonomiky jako celku, viz měnové a inflační riziko). Ceny investic, např. kurzy akcií, bývají obvykle ovlivňovány výhledem ekonomického prostředí, v němž tyto společnosti působí. Pokud se v ekonomice schyluje k recesi, může to ovlivnit akcie mnoha společností a ceny akcií v mnoha odvětvích mohou klesnout;

  • současně umožňuje širší rozmístění (alokaci) vašich finančních prostředků do různých investic

Správné rozmístění vašich finančních prostředků do investičních aktiv - tedy kolik máte nakoupeno akcií, dluhopisů nebo hotovosti, tj. peněz na bankovních účtech – je klíčové pro úspěch při investování. Je to důležité i v případě, že zvolíte kolektivní formu investování. Například fond, který investuje jen do průmyslových společností, bude trvale rizikovější než fond, který investuje do společností různých oblastí ekonomiky na příslušném trhu. Je tomu tak proto, že ceny různých druhů investičních aktiv mají zpravidla rozdílný vývoj. Pokud jde cena jednoho druhu aktiv nahoru, jde cena jiného druhu dolů. Bylo by velmi neobvyklé, kdyby všechny druhy investičních aktiv stoupaly nebo klesaly ve stejném období. Pokud tedy investujete do různých druhů aktiv, je pravděpodobnost ztráty z poklesu menší, než když investujete jen do jednoho druhu aktiva. Můžete ovšem diverzifikovat i v rámci jednoho druhu aktiva. Například akciové podílové fondy investující do akcií mohou mít různé zaměření (profil): některé fondy investují jen do domácích akcií, jiné naopak jen do akcií společností z rozvinutých nebo naopak rozvojových zemí, další do akcií velkých mezinárodních nebo menších či malých regionálních společností apod.

Existuje řada jiných faktorů, které mohou ovlivnit výnosy z vašich investic. Důležitý je například výběr správné individuální investice, volba správného okamžiku nákupu (následně i prodeje) apod. Ale zdaleka nejdůležitější je diverzifikace v závislosti na:

  • cíli vaší investice
  • doby, po kterou chcete investovat a
  • na vašem vztahu k riziku

Připravuje:

Ve spolupráci s: