Rizikový profil investora

Společným rysem různých typů investic je riziko ztráty a proto je před investováním důležité vyjasnit si váš vztah k riziku (svůj rizikový profil).

Ochota podstupovat riziko je velmi individuální a v zásadě emocionální vlastnost, které však při investování není radno podléhat. Jste připraveni nejprve snášet finanční ztráty s nadějí na vyšší zisk ve vzdálené budoucnosti nebo raději preferujete „mít své jisté“, to znamená preferujete malý, jistý a trvalý výnos od začátku? Pokud si na první otázku odpovíte kladně (a na druhou záporně), pak jste ochotni riziko tolerovat nebo dokonce vyhledávat s cílem dosažení vyššího výnosu. Pokud si ale odpovíte opačně, tak máte k riziku averzi a jste spíše opatrný, konzervativní investor, který nerad riskuje.

Je také dobré si uvědomit, že pokud investujete a hodnota vaší investice klesá, pak pokud ji v tom okamžiku neprodáte, není vaše ztráta skutečná, ale pouze „papírová“(účetní). Skutečnou ztrátu utrpíte (k materializaci této ztráty dojde) jen v případě, že v daném okamžiku prodáte, nebo pokud cena takové vaší investice už nevzroste (což může nastat, ale většinou k tomu nedojde). To však vyžaduje vedle znalostí a zkušenosti i pevné nervy. Jste schopni překonat své okamžité pocity, jste připraveni racionálně a „chladně“ uvažovat i v takových situacích a nepostupovat ukvapeně?

U investic do akcií pomůže i to, pokud víte, že můžete své finanční prostředky v investici vázat, jinými slovy pokud v okamžiku investice sladíte její riziko s dobou (horizontem) investování, tj. s dobou po kterou můžete tyto finanční prostředky postrádat. V zásadě totiž platí, že u portfolia tohoto typu investic jeho riziko v čase klesá. Při rozhodování o investicích velmi rizikové povahy (spekulativní investování) je jednoduchým výchozím pravidlem, které by mělo být v takové situaci rozhodující, posouzení možného dopadu ztráty z investice na vaši celkovou finanční situaci. Kladná odpověď na otázku : „Mohu finanční prostředky vložené do této investice zčásti či dokonce zcela oželet?“ by měla předcházet všem dalším úvahám o takové investici.

Připravuje:

Ve spolupráci s: