Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou typem dluhopisu určeným především konzervativním investorům, kteří dávají přednost předem zaručenému výnosu a garanci výplaty jistiny (tedy co nejmenšímu riziku) a mají přitom investiční horizont v délce nad 5 let, do doby data jeho splatnosti. Je zajištěn pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem.

Zástavní právo je právo (banky) k věci (zástavě) ve vlastnictví klienta, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) i proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli (bance) uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch věřitele.

Nominální výnos spojený s vydáním dluhopisu obdrží investor, který drží HZL do doby splatnosti. Nákup HZL v době mezi výplatami úrokového výnosu (kuponu) je spojen i se zahrnutím alikvotního úrokového výnosu do prodejní ceny. Alikvotní úrokový výnos je část nominálního výnosu, která připadá držiteli HZL za období od emise HZL nebo od výplaty posledního kuponu. Se zkracující se dobou do splatnosti HZL se cena přibližuje nominální hodnotě, změna ceny dluhopisu z tohoto důvodu je přirozená a nesnižuje nominální výnos do splatnosti v době prodeje.

Investor může HZL také prodat ještě před datem do splatnosti na sekundárním trhu za cenu nákupu, případně do nich může investovat (nakoupit) za cenu prodeje. Cena HZL může být v té době vyšší nebo nižší, než by odpovídalo výnosu do splatnosti v době vydání HZL. Prodejní i nákupní cena HZL se „každý den“ na dluhopisovém trhu mění a stejně jako u jiných veřejně obchodovaných dluhopisů je vyšší v případě, že úroveň úrokových sazeb na dluhopisovém trhu v mezičase (od doby vydání dluhopisu) klesne, nižší v případě, že naopak vzroste.

Pohyb úrokových sazeb závisí na vývoji inflace a na měnové politice centrální banky. Pokud se inflace vyvíjí zhruba v souladu s původními očekáváními (tj. v době, kdy byl dluhopis vydáván), prodejní a nákupní ceny HZL a z nich plynoucí aktuální výnosy se budou měnit jen málo.

Hlavním rizikem u HZL je, že při odprodeji před datem splatnosti nemůže být vždy původní nominální výnos zaručen, na druhé straně, při lepším vývoji inflace může být investice výhodná, neboť HZL může být odprodán s vyšším než nominálním výnosem.

Pokud investor drží HZL do doby splatnosti, cenové výkyvy nominální výnos do splatnosti neovlivní. Reálný výnos je i v tomto případě ovlivňován inflací (inflační riziko).

V tuzemsku jsou HZL vydávány a prodávány i drobným investorům, a to hlavně bankami poskytujícími hypoteční úvěry a společnostmi podnikajícími v realitním sektoru.

Připravuje:

Ve spolupráci s: