Registry sdružení SOLUS

 Sdružení SOLUS provozuje registrů hned několik, z nichž jsou ve vztahu k půjčkám důležité hlavně dva: registr fyzických osob - spotřebitelů (Registr FO) a registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů (Registr IČ ). SOLUS sdružuje kromě bank a nebankovních úvěrových institucí také poskytovatele telekomunikačních služeb a některé dodavatele energií, proto ani jeden z nich není jen úvěrovým registrem, nýbrž i registrem jiných nesplacených závazků vůči členům SOLUSu. 

Registr FO a Registr IČ

Oba jsou to negativní registry, a proto se v nich záznam o našem závazku objeví jedině v případě, že se ve vztahu ke společnosti, která je členem SOLUSu, nesplnili své závazky a dostali do prodlení. Poskytovatelé služeb si informace o nás v registrech SOLUS vyhledávají sami a o výpis nás před podpisem smlouvy nežádají. Aktuální seznam členů najdeme zde

Kdy se objeví záznam v registrech?

Záznam o neplnění závazků vůči členům SOLUSu se objeví v případě, že nesplníme tři po sobě jdoucí splátky (na počátku smluvního vztahu k tomu postačí nesplnění dvou splátek a ke konci nesplnění jen splátky jediné), jejichž výše přesáhla 500 Kč a zároveň trvá déle než 30 dní, anebo z naší  strany došlo k jinému nesplnění smluvních povinností, jehož důsledkem je peněžitý dluh, opět alespoň 30 dní po splatnosti.

Jak dlouho jsou v registrech údaje uchovávány a jak často se aktualizují?

Záznamy v obou registrech se aktualizují pravidelně jednou měsíčně (vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce musí být od členů k disposici aktualizované údaje platné k poslednímu dni předchozího měsíce). Záznamy jsou uchovávány po dobu 1 roku od splacení dluhu, pokud jde o záznam od telekomunikačního operátora, a po dobu 3 let od splacení našeho dluhu, pokud jde o záznam od banky nebo nebankovní úvěrové instituce.

Jak postupovat v případě, že zápis neodpovídá skutečnosti?

Reklamace nesouladu věcného obsahu výpisu z Registru FO nebo Registru IČ se skutečností je třeba uplatnit přímo u členské společnosti, která sporný údaj do databáze SOLUSu předala. 

POZOR na CERD!

Tento, údajně největší registr informací o dluzích a dlužnících v ČR, je také ryze soukromou aktivitou, která ale není poskytovateli finančních služeb v ČR využívána. CERD nespolupracuje ani s jedním z výše uvedených registrů a proto neobsahuje údaje, které mají k disposici BRKI, NRKI nebo SOLUS. Ať již bychom si v CERDu chtěli zjistit informace o nás samých, anebo se stát jeho členy a zkontrolovat své obchodní partnery, měli bychom vědět, že ve vztahu k bankám, nebankovním úvěrovým institucí ani většině dalších poskytovatelů služeb nám informace poskytované tímto registrem nijak neposlouží.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: