Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

CAM

Metoda autentikace karty / Card Authentication Method. Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.

Pozn. U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty. V anglické zkratce CAM.
Pojem anglicky: CAM

CAT

Viz Terminál aktivovaný držitelem / Cardholder Activated Terminal.
Pojem anglicky: CAT

CCo-brandovaná karta

Platební karta, vydaná v rámci partnerského programu s jiným subjektem.
Pojem anglicky: Co-branded card

CEMEA

Region Central and Eastern Europe, Middle East, and Africa.
Pojem anglicky: CEMEA

Cenný papír

Ztělesňuje určitá práva svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal. (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně konosamentů a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Cenný papír na jméno

Cenný papír znějící na jméno určité právnické či fyzické osoby. Emitent cenných papírů vede seznam majitelů, aby společnost znala okruh svých akcionářů (podílníků).

Cenný papír na majitele

Cenný papír neznějící na určité jméno, nýbrž na současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v CDCP).

Centralizované přijímání karet

Služba, umožňující držiteli licence od kartové asociace, aby zajišťoval přijímání karet od mezinárodní obchodní společnosti působících v různých zemí (například mezinárodní letecké společnosti nebo půjčovny automobilů).
Pojem anglicky: Central acquisition

Certifikace

MProces používaný v kryptografii veřejného klíče, při kterém majitel veřejného klíče předkládá tento klíč pověřené instituci, aby jej tato instituce digitálně podepsala. Výsledek majitel obdrží ve formě certifikátu veřejného klíče. Proces používaný kartovou asociací k testování a certifikaci systémů členů asociace před uvedením do živého provozu.
Pojem anglicky: Certification

Certifikační autorita

Centrální autorita v kryptografickém systému veřejného klíče, která je pověřena, aby digitálně podepisovala veřejné klíče náležející jednotlivým účastníkům onoho systému, a která posílá výsledky ve formě certifikátů veřejného klíče.
Pojem anglicky: Certification authority

Certifikát

Viz Certifikát veřejného klíče / Public key certificate.
Pojem anglicky:Certificate

Certifikát veřejného klíče

Bezpečnostní token používaný v kryptografii veřejného klíče, který má formu veřejného klíče digitálně podepsaného pověřenou autoritou. Příjemce takového certifikátu je schopen odvodit hodnotu veřejného klíče, jakou představuje, a verifikovat autenticitu a oprávněného vlastníka tohoto veřejného klíče.
Pojem anglicky: Public key certificate

Cese pohledávek

Je to převod pohledávky na jinou osobu. Používá se například při poskytování úvěru.

Cestovní šek

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, protože je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, někdy je možné jím platit i v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení větších obnosů cizí měny, než je hotovost.
Další používaná označení: Traveller ́s Cheque

Cirrus

Mezinárodní program sdílení bankomatů vlastněných MasterCard International a provozovaných společností Cirrus System Incorporated (dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví). Programu Cirrus se mohou zúčastnit jak karty MasterCard, tak i výlučné debetní a kreditní karty bank, což držitelům karet umožňuje přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Cirrus (Cirrus ATM Network).
Pojem anglicky: Cirrus

Clearing

Proces výměny údajů o finanční transakci mezi acquirerem a vydavatelem k umožnění zaúčtování transakce na účet držitele karty a rekonciliace pozice člena asociace k vypořádání.
Pojem anglicky: Clearing

Clearingová data

Údaje, týkající se realizované transakce; případně se použijí jako podklad k reklamaci prostředků od člena asociace, který byl při transakci protistranou.
Pojem anglicky: Clearing data

Clearingové centrum

Instituce, kterou používají vydavatelé a zúčtovací banky v dané zemi jako své centrum pro zpracování a nepeněžní vypořádání finančních transakcí.
Pojem anglicky: Clearing centre

CLIP

Viz Elektronická peněženka.
Pojem anglicky: CLIP

Compliance

Proces, při kterém kartová asociace rozhodne spor mezi členy asociace, plynoucí z porušení pravidel asociace. Jde o konečnou instanci reklamačního řízení, kdy navrhující člen může osvědčit, že došlo nebo může dojít k finanční újmě na konkrétním účtu čísla karty a v rámci reklamačního řízení nebyl dostupný žádný kód důvodu pro chargeback a pokus vyřešit záležitost "v dobré víře" nebyl úspěšný.
Pojem anglicky: Compliance

CR

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která byla naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba).
Další používaná označení: Kredit; Credit

CSC

Card Security Code / Bezpečnostní kód karty. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: CSC

CV

ÚCard Validation. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky:CV

CV1

Část kontrolního kódu uložená na magnetickém proužku karty. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: CV1

CV2

Část kontrolního kódu vytištěná na podpisovém proužku karty. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: CV2

CVC

Card Validation Code / Kód ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací MasterCard. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: CVC

CVM

Viz Metoda ověření držitele karty / Cardholder Verification Method.
Pojem anglicky: CVM

CVV

Card Validation Value / Hodnota ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací VISA. Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: CVV

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.