Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Hlasová autorizace

Služba, kterou poskytují acquireři obchodníkům, umožňující zatelefonovat do centra hlasové autorizace a získat autorizaci pro manuální transakce přesahující limit prodejny. Používá se také jako alternativní prostředek autorizace, jestliže se terminál nemůže připojit k acquirerovi on-line. V takovém případě obchodník zatelefonuje do centra hlasové autorizace a telefonicky uvede relevantní informace o kartě a transakci. Poté centrum hlasové autorizace pošle žádost o autorizaci on-line vydavateli a sdělí obchodníkovi autorizační kód od vydavatele karty. Tento kód zaznamená obchodník na prodejní doklad.
Pojem anglicky: Voice authorisation

Hlasovací právo

Akcionář jako spolumajitel společnosti má právo podílet se na rozhodování, která je nutno učinit na valné hromadě. Akcionář při rozhodování disponuje počtem hlasů, který odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti.

Hlavní licence

Právo poskytnuté členovi asociace, který se nazývá "majitel hlavní licence" (principal licensee), na používání ochranné známky nebo známek, jak stanovuje příslušná licenční smlouva a v souladu s produktovými pravidly platnými pro ochrannou známku(-y).
Pojem anglicky: Principal licence

Hologram

Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání.
Pojem anglicky: Hologram

Home Banking

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví).
Další používaná označení: Home Banking

Hostitelský systém acquirera

Počítačový a komunikační systém, který umožňuje zpracovávat transakce s větším počtem instrukcí nebo může zpracovávat transakce jen pro jednoho zpracovatele.

Pozn. Hostitelský systém (AHS=Acquirer Host System) může přímo nebo nepřímo podporovat terminály v obchodních společnostech a vyměňuje si zprávy s komunikační sítí asociace a s vydavateli prostřednictvím modulu acquirera. V mnoha případech se výrazy "acquirer" a "acquirerův hostitelský systém" používají ve stejném významu.
Pojem anglicky: Acquirer host system

Hostitelský systém vydavatele

Počítačový a komunikační systém, který členovi asociace poskytuje zpracovatelské funkce vydavatele.

Pozn. Hostitelský systém vydavatele (IHS=Issuer host system) může zpracovávat transakce pro větší počet institucí nebo může zpracovávat transakce pro jednotlivého člena. Hostitelský systém vydavatele používá zprávy standardní aplikace ISO 8583 ke komunikaci se sítí asociace a s acquirery prostřednictvím modulu vydavatele. V mnoha případech se místo "hostitelský systém vydavatele" může používat termín "vydavatel" a naopak.
Pojem anglicky: Issuer host system

Hotovost

Bankovky a mince.
Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash

Hybridní karta

Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály.

Pozn. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým proužkem na ostatních terminálech.
Pojem anglicky: Hybrid card

Hybridní terminál

Zařízení pro akceptaci karet, které podporuje magnetický proužek i čipovou technologii, splňuje výkonnostní standardy asociací) a je schopné podporovat klávesnici PIN.
Pojem anglicky:Hybrid terminal

Hypoteční úvěr

Nemovitostní úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované nemovitosti.

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti (říkáme též váznoucím na nemovitosti). Zpravidla jde o úvěr, který k pořízení, úpravě, opravě nebo rekonstrukci nemovitosti také slouží, ale nemusí tomu tak být vždy. Hlavní je právě existence zajištění úvěru formou zástavního práva.
Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit

Hypotéční zástavní list (HZL)

Je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB. Výnos je osvobozen od zdanění.

Hypotéka

Dluh, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Umožňuje věřiteli, aby z prodeje nemovitosti byla jeho pohledávka přednostně uspokojena v případě, že dlužník neplní své závazky.

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.