Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Kapitálový trh

Je podmnožina finančního trhu. Je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Prostřednictvím kapitálového trhu získávají soukromé podniky a veřejné rozpočty značnou část kapitálu k financování svých investic a dalších výdajů.

Karetní asociace

Sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.
Další používaná označení: Card Companies Association; Card Association

Karta afinity

Přizpůsobený karetní produkt zaměřený na potenciální držitele karet, kteří mají společný zájem, činnost nebo členství v konkrétní (zpravidla nekomerční) organizaci. Použije-li se karta afinity k placení, obdrží tato organizace určitou formu odměny.
Pojem anglicky: Afinity card

Karta MasterCard

Kartový produkt asociace MasterCard, který nabízí MasterCard International svým členům. Logo MasterCard na přední nebo zadní straně karty zaručuje globální akceptaci. Na kartě může být také podle volby vydavatele vytištěn jeho název. Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost v bankomatech.
Pojem anglicky: MasterCard card

Karta s integrovaným obvodem

Viz ICC a Čipová karta / Chip card.
Pojem anglicky: Integrated circuit card

Karta VISA

Kartový produkt asociace VISA, který nabízí VISA International svým členům. Logo VISA na přední nebo zadní straně karty zaručuje globální akceptaci. Na kartě může být také podle volby vydavatele vytištěn jeho název. Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost v bankomatech.
Pojem anglicky: Karta VISA

Kartová asociace

Organizace, která řídí a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. MasterCard, VISA, Diners Club International, American Express, JCB.
Pojem anglicky: Card association

Kartový podvod

Podvod spáchaný s využitím platební karty nebo znalostí obsahu jejích dat.
Pojem anglicky: Card fraud

Kartový účet

Účet vedený vydavatelem k platební kartě a určený k zúčtování transakcí provedených platební kartou.
Pojem anglicky: Card account

Kategorie obchodníka

Klasifikace typu obchodu nabízeného nebo prováděného obchodníkem.
Pojem anglicky: Merchant category

Klávesnice PIN

Malá klávesnice, která je součástí elektronického platebního terminálu a na které může držitel karty zadat svůj PIN za účelem verifikace držitele karty.
Pojem anglicky: PIN pad

Klíč

Viz Cryptographic key / Kryptografický klíč.
Pojem anglicky: Key

Kmenové akcie

Standardní typ akcií. Poskytují akcionáři zákonem a stanovami vymezená práva.

Kobrandovaná karta

Karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.
Pojem anglicky: Co-branded card

Kód důvodu

Numerický kód používaný v platebních zprávách a v záznamech transakčních dat k udání důvodu, proč byla provedena nebo požadována určitá akce.
Pojem anglicky: Reason code

Kód důvodu chargebacku

Kód udávající specifický důvod pro zpětnou platbu (chargeback).
Pojem anglicky: Chargeback reason code

Kód kategorie obchodníka

Čtyřmístný číselný kód používaný k identifikaci typu obchodníka zapojeného do transakce. Kódy jsou stanoveny ISO a používají se v celém odvětví platebního styku, ve všech typech zpráv a výkazů. Ve zkratce MCC.
Pojem anglicky: Merchant category code

Kód měny

Trojčíselný kód použitý k označení konkrétní měny ve finanční transakci (například měny transakce, měny použité k vystavení faktury držiteli karty, měny vypořádání apod.). Kartové asociace používají numerické ISO kódy měny.
Pojem anglicky: Currency code

Kód odezvy

Kód udávající statut transakce nebo zpráv nebo označující provedenou nebo požadovanou akci. Například v odpovědních zprávách o autorizaci odpovědní kód sděluje, zda byla transakce schválena nebo odmítnuta.
Pojem anglicky: Response code

Kód ověření karty

Viz Kontrolní kód.
Pojem anglicky: Card validation code

Kód schválení

Viz Autorizační kód / Authorization code.
Pojem anglicky: Approval code

Kód země

Kód používaný k identifikaci konkrétního státu podle ISO seznamu mezinárodně používaných numerických a alfabetických kódů států. Používá se v elektronických zprávách k identifikaci konkrétního státu.
Pojem anglicky: Country code

Kód zpracování

Kód užívaný ve zprávách o platbách a záznamech o transakcí k identifikaci různých typů transakcí (nákup zboží, výběr z bankomatu apod.) a účtových převodů (z účtu nebo na účet držitele karty).
Pojem anglicky: Processing code

Kódování

Kódování je metoda používaná k utajení informace jejím zašifrováním, takže jí může porozumět jen osoba, která zná potřebné klíče k jejímu rozšifrování.
Pojem anglicky: Encryption

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem, zejména za podmínky rozložení rizika.

Konsolidace

Konsolidací půjček se rozumí sloučení několika existujících půjček nebo úvěrů do jedné a následné rozložení splácení do delšího časového období. To vede v prvé řade ke snížení výše pravidelných měsíčných splátek. Konsolidovat lze téměř libovolné půjčky - nezajištěné bankovní půjčky, půjčky od splátkových společností, rychlé půjčky apod.

Kontokorent

Účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu, nebo-li klient má bankou povoleno přečerpání na účtu do určité výše. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.
Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit

Kontrolní číslice

Prostředek, jímž lze verifikovat integritu čísla karty nebo obsahu magnetického proužku. Jedná se o číslici vypočtenou Lühnovým algoritmem, která je součástí např. čísla karty.
Pojem anglicky: Check digit

Kontrolní kód

Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na magnetickém proužku (CV1) a vytištěn na podpisovém proužku karty (CV2).
Pojem anglicky: CV, CVC, CVS, CVV

Korporátní karta

Platební karta vydávaná velkým společnostem pro jejich zaměstnance k placení pracovních výdajů (ve společnosti jich obvykle používá více než 10 lidí). Na kartě bývá uvedeno jméno společnosti i jméno oprávněného držitele karty. Často se používá k placení cestovních a společenských výdajů, které se zpravidla účtují na centrální účet společnosti. Jsou tam uvedeny i další informace (například o vrácení DPH), což společnosti umožňuje tyto výdaje centrálně monitorovat a kontrolovat. Viz též Firemní karta / Business card.
Pojem anglicky: Corporate card

Kótovaný cenný papír (dříve registrovaný cenný papír)

Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu - burze nebo v RM-Systému.

Kreditní doklad

Doklad, na kterém obchodní společnost vyznačí částku, kterou se zavazuje vrátit držiteli platební karty za nedodané, reklamované nebo neodebrané zboží nebo nečerpané služby.
Pojem anglicky: Credit voucher

Kreditní karta

Platební karta sloužící k čerpání sjednaného úvěrového rámce, s individuálně stanovenými podmínkami splácení.
Pojem anglicky: Credit card

Kreditní karta

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty nesouvisí se zůstatkem na běžném účtu klienta; kreditní karty vydávají kromě bank i společnosti, které běžný účet klienta ani vést nemohou.
Další používaná označení: Credit Card

Kreditní limit

Maximální limit útraty povolený majiteli účtu kreditní karty. Kreditní limity jsou stanoveny vydavatelem karty podle platební schopnosti držitele karty a historie kartového účtu.
Pojem anglicky: Credit limit

Kreditní transakce

Transakce, při níž držitel karty vrací obchodníkovi zboží a dostává za jeho hodnotu kredit. Je možné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce.
Pojem anglicky: Credit transaction

Kreditní zůstatek

Kladný zůstatek na účtu.
Další používaná označení: Credit Balance

Kryptografický klíč

Slouží k šifrování i dešifrování zpráv. Při symetrickém šifrování se používá stejnýklíč, při asymetrickém šifrováníí se používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování zprávy.
Pojem anglicky: Cryptographic key

Kryptogram

Výsledky šifrovací operace prováděné pomocí šifrovacího algoritmu, šifrovacího klíče(-ů) a konkrétních dat. Často se používá k výměně kódových zpráv, a umožňuje, aby dvě strany komunikovaly důvěrným způsobem, aniž by třetí strana mohla zasáhnout do vyměňovaných dat a/nebo instrukcí.
Pojem anglicky: Cryptogram

Kupon

Úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kuponů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kuponu obdrží vlastník kuponu úroky nebo dividendy.

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.