Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Nabídka převzetí

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií určený jejich majitelům.

Náhradní karta

Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému držiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu.
Pojem anglicky: Emergency Replacement Card

Návrh na uzavření smlouvy

Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám; je právně závazný.

Neautentikovaná bezpečná transakce

Transakce elektronického obchodování, která využívá kódování dat pro zabezpečení, ale není autentikována některou z metod autentikace.
Pojem anglicky: Non-Authenticated Security Transaction

Neautentikovaná transakce

Transakce, u které nedošlo k autentikaci.
Pojem anglicky: Non-authenticated transaction

Nebankovní subjekty

Finanční instituce, které nemají bankovní licenci. Neplatí pro ně přísná pravidla bankovní regulace.

Neoprávněná transakce

Transakce provedená bez vědomí právoplatného držitele karty.
Pojem anglicky: Unauthorised transaction

Nominální hodnota

Částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, příp. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.

Nominální roční úroková sazba

Roční úroková sazba prezentovaná v propagačních materiálech finančních produktů. Nezahrnuje daně a další související náklady.

Nominální úroková míra

Cena placená za vypůjčení peněz. Vyjadřuje se procentem ze zapůjčené částky za rok.

Non-Participation Message

Zpráva určená obchodníkovi zapojenému v systému 3-D Secure, která upozorňuje, že vydavatel nebo držitel karty není napojen na 3-D Secure protokol.
Pojem anglicky: Non-Participation Message

Nový kanál

Prostředí, v kterém jsou zahajovány platby prostřednictvím přístupového zařízení držitele (Cardholder Access Device) nebo jiného zařízení, které nepoužívá standardní Hypertext Markup Language (HTML) prohlížeč ke zpracování žádosti o autentikaci.
Pojem anglicky:New Channel

Nulový floor limit

Floor limit přidělený určitým typům transakcí, které vyžadují, aby obchodník (nebo acquirer) získal autorizaci pro všechny kartové transakce onoho typu bez ohledu na jejich hodnotu. Např. nulový floor limit mají všechny bankomatové transakce.
Pojem anglicky: Zero floor limit

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.