Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Tamper-resistant

Způsob ochrany technického zařízení před neoprávněným zásahem. Chrání kryptografické klíče a typované PINy. Při pokusu o neoprávněný zásah tyto data zničí.
Pojem anglicky: Tamper-resistant

Telefonní bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking).
Další používaná označení: Phone Banking

Terminál

Zařízení, které umožňuje uživateli posílat data do vzdáleného počítačového systému, přijímat z něj data nebo nové funkce (tzv. download). U kartových transakcí se terminál používá k předání dat o kartě vydavateli a realizaci transakce nákupu zboží a/nebo služeb. Viz též Terminál v místě prodeje / POS terminal.
Pojem anglicky: Terminal

Terminál off-line

Terminál obchodníka, který u každé transakce shromažďuje a ukládá data o kartě a transakci. Údaje za všechny transakce uložené v paměti terminálu jsou pravidelně (zpravidla na konci každého dne) posílána acquirerovi.
Pojem anglicky Off-line terminal

Terminál on-line

Terminál obchodníka, který u každé transakce shromáždí údaje o kartě a transakci a odesílá žádost o autorizaci transakce.
Pojem anglicky:On-line terminal

Terminál samoobslužný

Terminál samoobslužný Terminál aktivovaný držitelem karty, který vydává produkt nebo poskytuje službu (např. prodej pohonných hmot, nápojů, úhrada parkovného, mýta apod.). Viz též Transakce aktivovaná držitelem karty. Ve zkratce CAT.
Pojem anglicky: Cardholder Activated Terminal

Termínovaný vklad

Vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky.

Time-out

Stav, který vzniká, když se během předem stanovené doby neobjeví očekávaná odpověď, akce nebo událost. Time-out se rozsáhle používá v sítích a počítačových systémech k určení výjimečného stavu, k vyvolání alternativního zpracování nebo k identifikaci stavu chyby. Viz též Reakční doba / Response time.
Pojem anglicky: Time-out

Transakce

Bezhotovostní platba prostřednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výběr hotovosti kartou. Probíhá v několika fázích: zahájení s ověřením držitele, schválení (autorizace) platby, vyhotovení dokladu a zúčtování.
Pojem anglicky: Transaction

Transakce aktivovaná držitelem karty typu A

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:

  • je na nižší částku než 40 USD nebo ekvivalent v místní měně
  • není autorizována
  • nebylo provedeno ověření držitele karty.

Příklady Transakce typu A: poplatek za stání v halových garážích, dálniční mýtné, vstupné do kin, telefonní hovory.
Pojem anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type A

Transakce aktivovaná držitelem karty typu B

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:

  • je na nižší částku než 100 USD nebo ekvivalent v místní měně
  • je autorizována
  • nebylo provedeno ověření držitele karty.

Příklady Transakce typu B: nákup pohonných hmot bez použití PIN, nákup předplacené karty, vypůjčení videa.
Pojem anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type B

Transakce aktivovaná držitelem karty typu C

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má obě následující charakteristiky:

  • je autorizována
  • bylo provedeno ověření PINu.

Příklady Transakce typu C: nákup pohonných hmot s použitím PIN.
Pojem anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type C

Transakce dobití

Transakce k doplnění peněžní hodnoty do čipové karty prostřednictvím bankomatu nebo zvláštního zařízení (Load Device).
Pojem anglicky: Load Transaction

Transakce k úhradě zálohy pro rezervaci

Transakce, kterou vyhotoví hotel nebo výletní loď na základě souhlasu držitele karty k použití platební karty k úhradě zálohy pro rezervaci ubytování.
Pojem anglicky: Advance Deposit Transaction

Transakce MO/TO

Transakce MO/TO
Pojem anglicky: MO/TO transaction

Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu

Transakce iniciovaná držitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemž ani karta ani držitel karty není na prodejním místě přítomen.
Pojem anglicky: Mail order/telephone order (MO/TO) transaction

Transakce nevyužití rezervace

Transakce, kterou vystaví hotel nebo půjčovna aut, zapojené v rezervační službě, na základě údajného pochybení držitele karty zrušit nebo využít rezervaci.
Pojem anglicky: No-Show Transaction

Transakce on-line hazardní hry

Transakce elektronického obchodování, představující nákup jakékoli formy hazardní služby prostřednictvím internetu. Viz též Obchodník provozující on-line hazardní hry.
Pojem anglicky: Online Gambling transaction

Transakce On-Us

Transakce, u které je shodný vydavatel a zpracovatelská banka. Transakce, u které je shodný vydavatel a zpracovatelská banka.

Transakce ověřená PINem

Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením PINu zadaného držitelem karty v prodejním místě.
Pojem anglicky: PIN based transaction (PBT)

Transakce ověřená podpisem

Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením podpisu držitele karty v interakčním místě fyzickým porovnáním podpisu držitele karty s podpisem, který je uveden na podpisovém proužku karty.
Pojem anglicky: Signature based transaction (SBT)

Transakce převodu

Transakce převodu
Pojem anglicky: Unload transaction

Transakce refundace

Viz Kreditní transakce / Credit transaction.

Transakce se odloženým doručením

Transakce, ke které držitel karty vyplnil 2 samostatné prodejní doklady. První prodejní doklad je vystaven jako záloha na zboží nebo služby; druhý je vystaven k úhradě dlužné částky obchodníkovi po doručení.
Pojem anglicky: Delayed Delivery Transaction

Transakce typu T&E

Transakce u obchodníka typu T&E.
Pojem anglicky: T&E Transaction

Transakce u samoobslužného terminálu

Transakce, kterou provedl držitel karty u samoobslužného terminálu.
Pojem anglicky: Cardholder-Activated Transaction

Transakce z magnetického proužku

Typ transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu a čipová data jsou načtena přímo z karty.
Pojem anglicky: Magnetic stripe transaction

Transakční doklad

Souhrnné označení prodejního, výplatního, výběrového nebo kreditního dokladu.
Pojem anglicky: Transaction receipt

Trvalé sídlo společnosti

Stálé sídlo společnosti, jehož prostřednictvím společnost provozuje obchodování, bez ohledu na lokaci umístění webových stránek nebo serveru.
Pojem anglicky: Permanent Establishment

Trvalý platební příkaz k úhradě/k inkasu

Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k opakovanému inkasu. 
Další používaná označení: Standing Payment Order

Tržní kapitalizace

Počet cenných papírů v emisi násobený aktuální tržní cenou.

Tržní riziko

Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie. Paralelně s celkovým trhem může podle toho kurz akcie podniku na burze klesat, ačkoli se hospodářská situace podniku nezměnila.

Typování PIN

Zadání PINu prostřednictvím PIN klávesnice. Jedná se o jeden ze způsobů autentikaci držitele karty.
Pojem anglicky: Typing PIN

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.