Slovníček pojmů

Pro rychlé porozumění některým výrazům, které na těchto stránkách používáme, slouží následující slovníček, kde najdeme vybrané základní termíny z jednotlivých oblastí finančního trhu:

Rating

Ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.

Ratingové agentury

Agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě. Vznikaly nejdříve ve Spojených státech a později také v Evropě a v dalších oblastech světa.

Reálná úroková sazba

Rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

Referenční číslo zpracovatele

Jedinečné číslo přidělené transakci zpracovatelem a používané k identifikaci původní finanční transakce během zúčtování (délka 23 číslic). Stejné číslo se používá během celého životního cyklu transakce. Ve zkratce ARN.
Pojem anglicky: Acquirer´s reference number

Refinancování úvěru

Je splácení již existujícího úvěru u jedné banky novým úvěrem u banky jiné.

Rentabilita

Hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu (rentabilita kapitálu). Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit.

Revolving

Opakování (obnova) produktu za sjednaných podmínek (používá se např. u úvěru nebo termínovaný vklad).
Další používaná označení: Revolving

Revolvingový spotřební úvěr

Obnovující se úvěr poskytnutý formou úvěrového rámce k běžnému účtu.

Rizikový obchodník telefonického marketinku

Obchodní společnost, provádějící také telefonický marketink a jejíž aktivity představují finanční riziko pro kartovou asociaci nebo její ochranné známky. Příklady:

  • přímý marketink související se zajišťováním cestovních služeb
  • komunikační služby směrem k příjemci služeb
  • telefonický marketink.

Pojem anglicky: High-Risk Telemarketing Merchant

Rozhodčí řízení

Postup používaný k určení odpovědnosti za spornou transakci mezi dvěma institucemi. Rozhodčí řízení se může použít teprve poté, kdy pokusy o vyřešení sporu procesem vrácení platby (chargeback) nebyly úspěšné.
Pojem anglicky: Arbitration

Rozhraní

Sdílená společná hranice mezi dvěma komunikačními systémy: v praxi společné protokoly a formáty zpráv používané k předávání kontrolních informací a dat mezi systémy a umožňující, aby mezi sebou dva systémy komunikovaly.
Pojem anglicky:Interface

RPSN

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient povinen zaplatit věřiteli za poskytnutý úvěr za období jednoho roku (do nákladů jsou zahrnuty jak úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do do RPSN započítána není). Setkáváme se s ní u všech typů úvěrů, zejména u úvěru spotřebitelského, kde je povinnost uvádět RPSN stanovena zákonem, stejně tak jako pravidla pro její výpočet. Pro klienta je to jeden z nejdůležitějších údajů, který by měl u úvěru jakéhokoli úvěru znát. RPSN dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru pro klienta za jeden rok a klient si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.
Další používaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge

RSA

Kryptografický nesymetrický algoritmus veřejného a soukromého klíče, pojmenovaný po jeho autorech – Rivest, Shamir a Adleman.
Pojem anglicky: RSA

Ručitel

Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (klient) nebude splácet.

Růstový fond

Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je.

Řízení rizik

Proces provádění tesů a kontrol buď prostřednictvím čipu, terminálu nebo vydavatele k řízení finančních rizik spojených s transakcí.
Pojem anglicky: Risk management

Tento slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz s tím, že v průběhu času dochází k jeho aktualizaci. Slovník je určen k informačním a vzdělávacím účelům pro laickou i odbornou veřejnost a obsahuje informace obecného charakteru, na jejichž základě nemohou vzniknout žádné právní vztahy obchodního ani jiného charakteru a které nelze jej v žádném ohledu považovat za právní nebo ekonomická doporučení. Slovník není úplným seznamem všech pojmů používaných na finančním trhu, ani některé jeho specifické oblasti. Správná interpretace uvedených pojmů je v kompetenci příslušných asociací, které jsou dodavatelem jednotlivých součástí slovníku a také jejich odborným garantem. Všechny spolupracující asociace vynaložily nejvyšší míru úsilí a pečlivosti při přípravě tohoto slovníku, nicméně nemohou nést odpovědnost za absolutní správnost, věcnost a aktuálnost informací v něm uvedených. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.