Investiční fond - Akciová společnost s proměnným základním kapitálem

V případě investičního fondu ve formě akciové společnosti se u fondů kolektivního investování jedná zejména o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, která získává prostředky nutné pro investování formou úpisu investičních akcií. Velmi často se pro tento typ fondu používá francouzská zkratka SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). SICAV vydává dva druhy akcií, a to zakladatelské akcie a investiční akcie.

Zakladatelské akcie jsou určeny pro zakladatele fondu, zatímco investoři nakupují investiční akcie. Majitelé investičních akcií na rozdíl od majitelů zakladatelských akci nemají vliv na samotný chod investičního fondu a na jeho řízení, zato mají právo požadovat po investičním fondu odkup svých akcií. Investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem představuje otevřenou formu investičního fondu, proto investiční fond má povinnost od investora – akcionáře tyto investiční akcie odkupovat.

SICAVy mají možnost vytvářet tzv. podfondy, které budou vydávat vlastní investiční akcie. Každý podfond bude přitom sledovat svou vlastní investiční strategii.

Připravuje:

Ve spolupráci s: