Investiční zaměření fondů

Podmínky vzniku a činnosti investičních a podílových fondů určuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Každý fond musí mít statut a stanovy určující podrobněji pravidla jeho činnosti, které musí být v souladu se zákonem.

Vaše investice je v případě fondů kolektivního investování chráněna nezávislým depozitářem, který průběžně dohlíží, zda fond jedná v zájmu investorů. Nejdůležitější obchodní informace o podílovém nebo investičním fondu lze nalézt v tzv. sdělení klíčových informací, stručném shrnutí nejdůležitějších informací a fondu a jeho zaměření.

Informace o aktuální hodnotě akcií nebo podílových listů investičního fondu je příslušný fond nebo investiční společnost spravující tento fond povinna pravidelně uveřejňovat, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nejčastěji se jedná o informaci poskytovanou prostřednictvím webové prezentace umístěné v rámci internetové sítě.

Tuzemská legislativa rozlišuje mezi fondy kolektivního investování (tzv. standardním a speciálními fondy) a fondy kvalifikovaných investorů. Investor, který se rozhodne pro některou z forem kolektivního investování, sice nemůže přímo ovlivnit, do kterého titulu budou jím vložené prostředky investovány, nicméně výběrem fondu se specifickým zaměřením si může vybrat typ aktiv, do kterých budou prostředky investovány, a tímto výběrem stanovit míru rizika, které je ochoten přijmout proti možnému výnosu.

Různé typy investičního zaměření detailně popisuje Metodika klasifikace fondů Asociace pro kapitálový trh ČR.

Připravuje:

Ve spolupráci s: