Investiční strategie fondů

Většina fondů kolektivního investování je spravována aktivně. To znamená, že správci fondů průběžně sledují vývoj na trhu, nakupují a prodávají aktiva a snaží se tak zajistit pro své investory co nejvyšší výnos.

Na druhém konci jsou fondy indexové (ETF – Exchange Traded Funds, někdy iShare, SPDR nebo indexové akcie), které jsou řízeny pasivně. Správci těchto fondů se nesnaží odhadovat vývoj jednotlivých investičních aktiv a vyhledávat příležitosti k lepšímu zhodnocení investicemi do těch, které mají větší šanci zhodnocení. Snaží se pouze „kopírovat“ ten trh, na kterém investují: například „hypotetický PX indexový fond“ se bude snažit diverzifikovat (nakupovat a prodávat) své investice tak, aby majetek fondu co nejpřesněji odpovídal aktuálnímu složení akciového indexu PX.

Tyto fondy mají zpravidla nižší poplatky než aktivně řízené fondy. Je to proto, že správce aktivně řízeného fondu je odměňován za to, aby zhodnocení fondu bylo vyšší a plynulejší, než jak se vyvíjí stanovený index příslušného trhu (tzv. benchmark). Taková strategie je náročnější a může investorům přinést vyšší výnos. To je ovšem vyloučeno v případě, zvolíte-li fondy s indexovou strategií. S ohledem na to, že se uvádí, že jen 10-25% aktivně řízených fondů dovede překonávat stanovený index (benchmark), je ke zvážení, zda pasivně řízené fondy (indexové fondy) nejsou pro menší investory výhodnější.

Připravuje:

Ve spolupráci s: