Investiční fondy - Podílový fond

Nejrozšířenějším typem fondu je fond podílový. Jeho veškerá činnost je zajišťována investiční společností. Prostředky určené k investování získává investiční společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů.

Koupí podílového listu investuje podílník své prostředky do podílového fondu, který pak takto vložené peníze zhodnocuje investicemi na finančním trhu. Jestliže podílový fond investuje úspěšně, hodnota investic roste. Investor – podílník získá výnos rovnající se tomuto zhodnocení, po odpočtů poplatků, které jsou určeny na krytí nákladů a odměn správce. Podle toho, jakým způsobem investor - podílník tento výnos získává, se fondy dělí na otevřené a uzavřené.

U otevřeného fondu musí investiční společnost pravidelně vyhlašovat tzv. cenu odkupu. Ta je vypočtena z hodnoty celkových investic provedených fondem připadajících na jeden podílový list. Za takto stanovenou cenu je pak společnost povinna na požádání odkoupit od investora - podílníka jeho podílové listy. Vlastník podílových listů otevřeného podílového fondu má tedy právo kdykoli během existence otevřeného podílového fondu požádat o jejich odkup investiční společnost, která tento fond obhospodařuje, a tato investiční společnost je povinna této žádosti bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 pracovních dnů od podání žádosti, vyhovět (výjimku představuje odkup v případě speciálního fondu nemovitostí a v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů).

Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která odpovídá aktuální hodnotě vyhlášené ke dni podání žádosti o odkup.

Likvidita (likviditou označujeme schopnost přeměny určitého aktiva do jiné podoby, v našem případě převedení akcie či podílového listu formou prodeje zpět do peněžní podoby) investic do otevřených podílových fondů bez ohledu na charakter těchto fondů je proto vysoká.

Otevřené podílové fondy obvykle investují do jednoho nebo více druhů (tříd) investičních aktiv. Volba fondu tedy určí diverzifikaci a míru rizika vaší investice. Ta ovšem záleží i na kvalitě cenných papírů, do kterých bylo investováno (kreditní riziko) a profilu daného typu fondu.

Fondy obvykle účtují vstupní poplatky (při nákupu). Forma tohoto poplatku může být různá např. vyšší cena při nákupu a nižší při odkupu. U mnoha fondů se cena nákupu a prodeje neliší a poplatky jsou účtovány jako přirážka k nákupní či srážka k prodejní ceně. Obvykle je stanovena procentem z ceny podílového listu. Investiční společnost (která fond založila) si dále účtuje roční odměnu za správu přímo od fondu. Existují i jiné náklady a poplatky. Všechny dohromady jsou vyjádřeny v „celkovém nákladovém poměru“ (označovaný také jako TER -Total Expense Ratio), který představuje celkové průběžné náklady investice do podílového listu a pro vás je vodítkem k posouzení, jak je příslušný fond hospodárný ve srovnání s jinými fondy.

Na rozdíl od otevřených podílových fondů u uzavřeného podílového fondu investiční společnost nemá povinnost odkupu podílového listu před uplynutím lhůty, na kterou byl založen. Likvidita investic do těchto podílových fondů je tedy nižší, neboť závisí od nalezení jiného investora, který by měl zájem příslušný podílový list

Připravuje:

Ve spolupráci s: