Riziko protistrany - kreditní (úvěrové) riziko

Riziko protistrany (emitenta) neboli kreditní riziko závisí na tom, do jaké míry bude tato protistrana schopna dostát svým závazkům, tj. splatit své dluhy, vyplatit náležitosti aktiv, které vydala a dodržet smlouvy (poskytnout služby nebo jiná plnění), ke kterým se zavázala.

Typickým představitelem emitenta s velmi malým rizikem jsou vlády vyspělých států, které vydávají dluhopisy (někdy se tyto investiční instrumenty nazývají poněkud zjednodušeně „bezrizikovými“). Malé kreditní riziko mohou mít i velké domácí či mezinárodními společnosti s dobrými hospodářskými výsledky, zejména pokud podle všeobecného názoru mají schopné vedení (management), což je jistá indikace dobrých výsledků a udržení pozice na trhu i v budoucnosti.

Existují specializované společnosti (ratingové agentury), které se zabývají hodnocením rizik emitentů - států, veřejně obchodovaných společností finančních i nefinančních, soukromých firem, měst, regionálních celků apod. - a na jeho základě jim udělují „známky“ důvěryhodnosti, tzv. rating. Pro investory je rating významnou pomůckou, protože je jednoduchou, pohotovou a spolehlivou informací o (kreditním) riziku emitenta příslušného finančního instrumentu, případně finančního zprostředkovatele. Známými ratingovými agenturami jsou Moody’s, Standard &Poor‘s a Fitch. Každá z těchto agentur má vlastní hodnotící stupnici a zvyklosti.

Nejlepší známky (na vrcholu těchto stupnic), jsou přiznávány investicím s nízkým rizikem, na druhé straně, nejnižší známky označují vysoce spekulativní investice a signalizují velká rizika. Pro investory je důležitou orientací, zda se rating společnosti nachází v tzv. investičním pásmu. Rating v investičním pásmu ratingové agentury přiznávají finanční instrumentům, do kterých doporučují investovat. Pod touto úrovní leží pásmo spekulativních investic, u kterých je riziko ztráty poměrně značné.

Stejnou pozornost jako výběru emitenta je třeba věnovat i výběru důvěryhodného finančního partnera (obchodníkům s cennými papíry, bankám, investičním společnostem, pojišťovnám), které pro vás ve většině případů danou finanční investici zprostředkují. I zde je nejlepším vodítkem rating. Pokud jej nemají, pak může stačit posouzení jejich finanční situace, dobrého jména resp. tradice.

Ne všichni finanční zprostředkovatelé mají rating (je spojen s náklady, které si menší instituce nemohou dovolit). V takovém případě je pro vás výchozí orientací seznam subjektů podléhajících dohledu nebo registraci, který je publikován na webových stránkách ČNB.

Pomocným vodítkem důvěryhodnosti finanční instituce je i její příslušnost ke stavovské organizaci, ke sdružení firem poskytujících stejné nebo obdobné služby:

Taková sdružení mezi sebe přijímají jen firmy, u kterých existují záruky solidního jednání a trvání členství je podmíněno dodržováním etických pravidel, na kterých se členové sdružení dohodnou.

Stejně jako v jiných oblastech, nelze ani v případě investování vyloučit kriminální jednání a nabídku investic jednotlivci i skupinami, které je od samého počátku vedeno snahou klienta podvést či přímo okrást. Investor by proto měl:

  • svěřovat své peníze jen prověřeným firmám
  • posílat peníze jen na účty či adresy, které jsou uvedeny ve smlouvě
  • trvat na konfirmaci svých investičních příkazů a spolehlivých formách jejich doručování, být opatrný při obchodování prostřednictvím internetu
  • nepodléhat nátlaku obchodních zástupců a finančních poradců „rychle se rozhodnout“
  • být nedůvěřivý k nabídce investic slibujících mimořádné zisky, opřené o „důvěrné“ informace, se kterými nemá zkušenost nebo jim dobře nerozumí
  • podrobně se informovat o poplatcích, odměnách finančních partnerů a jiných nákladech spojených s investováním

Připravuje:

Ve spolupráci s: