Spotřebitel – investor a riziko

V případě investování má regulace týkající se spotřebitele – investora podobu, která se více odlišuje od jiných segmentů finančního trhu, protože zde je důležité uvědomit si základní rizika spojená s prováděním investičních činností. Je-li si investor řádně vědom hlavních rizik, která podstupuje, je to pro něj zároveň tou nejlepší formou ochrany…

Cíl investování

Cílem investování je dosažení co nejvyššího výnosu v budoucnosti z peněz, které investujete v přítomnosti. To, jaký výnos bude z investice v budoucnosti realizován, závisí na: výši vyplacených dividend (u akcií) a úrokových výnosů (u dluhopisů); růstu (budoucnosti) společnosti, která je emitovala - vydala; rizicích, která jsou s investicí spojená…

Více

Rizika investování

Při investování vždy existují tři kategorie rizik: 1. riziko protistrany: závisí na spolehlivosti obchodního partnera, ať už se jedná o společnost (emitenta), která vydává (emituje), nabízí a prodává investiční produkt a zavazuje se k jeho splacení resp. výplatě s ním spojených náležitostí, nebo finanční zprostředkovatel (banka nebo nebankovní finanční…

Více

Výnos, riziko a likvidita investice

Riziko a výnos investice jdou ruku v ruce. Obecně mezi nimi platí velmi jednoduchý vztah: čím vyšší je potenciální-možný (přislíbený) výnos, tím větší je riziko ztráty a obráceně, čím menší je riziko ztráty, tím menší je potenciální-možný (přislíbený) výnos. Je tomu tak proto, že nejistota o investovaných prostředcích musí být vyvážena vyšší potenciální…

Více

Rizikový profil investora

Společným rysem různých typů investic je riziko ztráty a proto je před investováním důležité vyjasnit si váš vztah k riziku (svůj rizikový profil). Ochota podstupovat riziko je velmi individuální a v zásadě emocionální vlastnost, které však při investování není radno podléhat. Jste připraveni nejprve snášet finanční ztráty s nadějí na vyšší zisk…

Více

Řízení rizika investičního portfolia

Rizika jednotlivých typů investic se velmi výrazně liší. U žádné investice nemůže být zcela odstraněno, riziko všech vašich investic dohromady (riziko vašeho investičního portfolia) však můžete řídit. Nejběžnější metodou je diverzifikace, tj.„rozložení“ investované částky do různých investic s různou mírou rizika. Ani diverzifikací však riziko nelze nikdy odstranit zcela.

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: