Jaké subjekty podnikají v pojišťovnictví?


Pojišťovna:

Pojišťovna je právnická osoba, která je v souladu se zákonem o pojišťovnictví oprávněna provozovat na území ČR pojišťovací činnost. Podmínka udělení úředního povolení k provozování pojišťovací činnosti je společná jak pojišťovnám tuzemským (tzn. pojišťovnám se sídlem na území ČR), tak pojišťovnám se sídlem na území jiného členského státu EU nebo na území jiného státu tvořícího EHP, tak i pojišťovnám z třetího státu mimo tento vymezený prostor.

 

Zajišťovna:

Zajišťovna je právnická osoba se sídlem na území ČR (tuzemská zajišťovna), která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU nebo na území státu tvořícího EHP, nebo na území třetího státu, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Zajišťovací činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou a k provozování této činnosti musí být splněna podmínka udělení úředního povolení.


Pojišťovací zprostředkovatel:

Pojišťovací zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.


Samostatný likvidátor pojistných událostí:

Likvidátor provádí na základě smlouvy s pojišťovnou šetření ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit z pojistné smlouvy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: