Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Dokument vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany. Smlouva musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok. Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky

Obsah pojistné smlouvy:

 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové
 • vymezení doby, na kterou byla PS uzavřena
 • pojistné podmínky - součást pojistné smlouvy zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění; obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek , za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost; pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku)

Způsob uzavření pojistné smlouvy:

 • Osobně na pobočce pojišťovny
 • Prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele
 • On-line prostřednictvím internetu
 • Po telefonu (pouze u některých produktů)
 • Prostřednictvím dalších prodejních kanálů ( cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři)

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Uzavření pojistné smlouvy vzniká k datu kdy je pojistná smlouva podepsána. Počátek pojištění je doba, od níž vznikají práva a povinnosti z pojištění. Ten je přesně stanoven v pojistné smlouvě.

Zánik pojištění

Zánik pojištění může nastat:

 • Uplynutím pojistné doby: v pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem).
 • Nezaplacením pojistného: pojištění zaniká marným uplynutím lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka však musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného.
 • Dohodou: v dohodě musí být vždy určen způsob vyrovnání závazků. Pokud si strany neujednají okamžik zániku pojištění, toto pojištění zanikne dnem, kdy dohoda nabyde účinnosti.
 • Výpovědí: je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká pojistníkem do 1 měsíce ode dne sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
 • Odstoupením: pokud pojistník nebo pojištěný zodpověděl úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká. Toto právo může pojistitel uplatnit, jen pokud prokáže, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel.
 • Změna vlastnictví pojištěného majetku: pojištění zaniká dnem, kdy byla změna vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku oznámena pojistiteli, nebylo-li ve smlouvě výslovně ujednáno jinak.
 • Neprokázání souhlasu pojištěného nebo jeho zákonného zástupce s pojištěním v případech, kdy se souhlas vyžaduje: pojištění zaniká uplynutím ujednané doby, jinak 3 měsíců od uzavření smlouvy.
 • Jiné důvody: zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, nebo zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, dnem odmítnutí pojistného plnění atd.

Účastníci pojištění

Základní subjekty pojištění:

 • Pojistitel: právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř)
 • Pojistník: osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět Je povinen platit pojistné Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného Může být zároveň pojištěným
 • Pojištěný: osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Ta má právo na plnění.
 • Další subjekty pojištění: Oprávněná osoba: osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění Obmyšlený: oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným,může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Poškozený: osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá jiný subjekt

Připravuje:

Ve spolupráci s: