Přehled právních předpisů

Pojišťovnictví

 • Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
  • Vyhláška č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
  • Vyhláška č. 196/2018 Sb. o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
  • Vyhláška č. 305/2016 Sb. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
  • Vyhláška č. 306/2016 Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
  • Vyhláška č. 307/2016 Sb. o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (vybraná ustanovení)

Stav k 1. dubnu 2020

Zákonné pojištění

 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (neúčinný).

Právní předpisy, jimiž se ukládá povinnost sjednat pojištění

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

 

Ostatní

 • Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jejich zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení č. 232/1999 Sb., vlády ČR o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u Pojišťovny Morava, a.s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997
 • Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Stav k 1. lednu 2014

Podmínky podnikání v pojišťovnictví

Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkonu dohledu v pojišťovnictví upravuje v souladu s právem Evropské unie zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

Tímto zákonem se řídí:

 • provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou na území ČR,
 • provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu EU a na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
 • provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území třetího státu,
 • výkon dohledu v pojišťovnictví.

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území ČR může provozovat pouze pojišťovna nebo zajišťovna podle zákona o pojišťovnictví, které bylo příslušným orgánem dohledu uděleno povolení.

Tuzemské pojišťovně a pojišťovně ze třetího státu uděluje povolení ČNB, a to na základě písemné žádosti, která obsahuje náležitosti, jež vyžaduje zákon. O žádosti rozhodne ČNB do 6 měsíců ode dne jejího doručení ČNB.

Pojišťovna se sídlem na území ČR může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat pojišťovací činnost, pokud byla založena jako akciová společnost nebo družstvo. Po faktickém zahájení pojišťovací činnosti je pojišťovna povinna například vytvářet technické rezervy, dodržovat skladbu finančního umístění, mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti apod.

Připravuje:

Ve spolupráci s: