Škodní událost

Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění:

 • Jednotlivé škody mohou mít různé povahy
 • Škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt)
 • Věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci)
 • Finanční (ztráta přijmu apod.)

Pojistná událost

 • Pojistná událost je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.
 • Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Hlášení škodní události

 • Telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny
 • On-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny
 • Písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách)
 • Nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod)

Likvidační řízení

Likvidace pojistné události je souhrn pracovních postupů, jejichž cílem je zjistit škodu a poskytnout pojistné plnění, které se zpravidla realizuje v peněžní formě. Pojistitelé poskytují pojistné plnění jen tehdy, pokud pojistná událost splňuje podmínky pojištění, tzn., že je v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami, smluvními ujednáními pojistitele a vznikla v období, na které bylo pojištění sjednáno.

Postup likvidace

 • Nahlášení škody (klient)
 • Registrace škody (pojišťovna)
 • Prověření škody (likvidátor nebo znalec)
 • Likvidace škody – vyplacení nebo odmítnutí pojistného plnění (pojišťovna)

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření pojistitele. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel oznámí výsledek oprávněné osobě.

Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců od doby, kdy mu byla pojistná událost nahlášena. Pokud pojistitel nemůže ukončit šetření v této lhůtě, je povinen oznámit důvod oprávněné osobě.

Asistenční služby

Zajišťují rychlou pomoc v případě vzniku nenadálé události. Jsou poskytovány na území ČR nebo i v zahraničí prostřednictvím smluvních partnerů. Fungují 365 dní v roce, 24 hodin denně a komunikace probíhá v českém jazyce. Kontaktní údaje lze nalézt v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách nebo dalších materiálech vydaných pojišťovnou (kartičky, samolepky, apod.) Specifikace poskytovaných služeb je součástí pojistných podmínek.

Asistenční služby jsou poskytovány u těchto pojistných produktů:

Cestovní pojištění

zdravotní asistence:

 • zajištění lékařského ošetření, případně hospitalizace včetně převozu do zdravotnického zařízení
 • garance plateb za léčení
 • sledování zdravotního stavu pojištěného
 • zajištění cesty a ubytování osoby blízké v případě hospitalizace pojištěného
 • převoz nemocného ze zahraničí do ČR včetně lékařského doprovodu
 • repatriace tělesných ostatků zpět do ČR v případě úmrtí
 • zajištění předčasného návratu do vlasti z důvodu nemoci/úmrtí osoby blízké

právní asistence:

 • pomoc v případě vzniku pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu
 • pomoc při zablokování dokladů v případě krádeže
 • pomoc v případě ztráty dokladů (např. doprava na zastupitelský úřad)

Pojištění motorových vozidel

Asistence je poskytována v případě dopravní nehody nebo v případě nepojízdnosti vozidla z jiného důvodu. Asistenčními úkony mohou být:

 • odtah, případně i vyproštění vozidla z místa nehody/poruchy
 • dočasné uschování vozidla
 • příjezd servisního pracovníka a opravení porouchaného vozidla na místě
 • přistavení náhradního vozidla nebo uhrazení nákladů na další cestu nebo cestu zpět
 • zajištění nouzového ubytování po dobu opravy
 • doplnění provozních kapalin, odčerpání chybně natankovaných PHM
 • další služby poskytované v souladu s pojistnými podmínkami.

Využití smluvní asistenční společnosti vlastního pojistitele zaručuje kvalitní a ověřené služby, jednodušší a hladší průběh likvidace při škodní události. Naproti tomu zásah náhodného poskytovatele může představovat nebezpečí nekvalitní opravy vozidla nebo navýšení fakturovaných částek za poskytnuté služby, které pojišťovny odmítají hradit.

Pojištění majetku

 
 • vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění v případě havarijní situace (služby topenáře, zámečníka, instalatéra, elektrikáře, sklenáře, pokrývače, apod.)
 • zajištění náhradního ubytování členům domácnosti, pokud se domácnost stane neobyvatelnou
 • zajištění dezinsekčních a deratizačních prací
 • zajištění servisu domácích elektrospotřebičů, apod.

Úhradu asistenčních služeb obvykle provádí až do limitu, sjednaného v pojistných podmínkách pojišťovna, částky přesahující tento limit hradí klient sám. Rozsah asistenčních služeb poskytovaných jednotlivými pojistiteli se může značně lišit.

Životní pojištění

 
 • Lékař na telefonu – konzultace s odbornými lékaři
 • Názor druhého lékaře
 • Objednání k lékaři
 • Doprovod k lékaři nebo na úřady
 • Dovoz léků
 • Pomoc v domácnosti (ošetřovatelská služba)
 • Donáška stravy, nákupy, úklid bytu

Připravuje:

Ve spolupráci s: