Kdo dohlíží na oblast pojišťovnictví?

Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka (ČNB). Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území ČR provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a právnické a fyzické osoby, které na tomto území vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru a další osoby, o kterých to stanoví zákon.

Předmětem kontrolní činnosti ČNB je dodržování zákona o pojišťovnictví a ustanovení zvláštních právních předpisů, která se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících, zejména:

  • soulad provozovaných činností s uděleným povolením
  • hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků
  • způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a solventnost pojišťovny nebo zajišťovny
  • plnění povinností uložených rozhodnutím ČNB
  • způsob vedení účetnictví
  • řídící a kontrolní systém

ČNB vykonává též dohled nad činností pojišťovny ve skupině. K výkonu dohledu potřebuje ČNB řadu dokladů, výkazů a informací, které jí musí na základě zákona pojišťovna dodávat. Pojišťovně nebo zajišťovně, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu zejména tím, že neposkytne potřebnou součinnost, může ČNB uložit pořádkovou pokutu.

Při zjištění nedostatků v hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, které by mohly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost jejích závazků, uloží ČNB v závislosti na charakteru zjištěných nedostatků některé z opatření:

  • nařídí předložení ozdravného plánu
  • omezí nebo zakáže volné nakládání s aktivy
  • zavede nucenou správu
  • pozastaví oprávnění k uzavírání smluv a rozšiřování závazků, nebo nařídí převedení pojistného kmene

Pramen: zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Připravuje:

Ve spolupráci s: