Zprostředkovatelé pojištění

Podmínky pro výkon činnosti osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, upravuje zákon č. 170/2018 Sb. – zákon o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

Pojišťovací zprostředkovatel (PZ)

Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat služby na finančním trhu. Každý PZ je povinen trvale splňovat podmínky pro odbornou způsobilost, tzn.:

  • získání všeobecných znalostí (prokazující se vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání)
  • získání odborných znalostí a dovedností (prokazující se absolvováním odborné zkoušky). A následné prohlubování těchto znalostí a dovedností každý následující rok.

Činnost PZ:

  • PZ slouží jako mezičlánek mezi pojišťovnou a klientem
  • hledá na trhu nejvýhodnější pojistné produkty (tzn. srovnání pojištění)
  • předkládá klientům návrhy na sjednání, změnu nebo ukončení pojistných smluv
  • poskytuje další přípravné práce či doporučení směřující ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění
  • pomáhá při správě pojištění a při uplatňování práv z pojistných smluv (například při hlášení pojistných událostí)

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky zákona a jsou oprávněni provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele, je veden v registru zprostředkovatelů, který vede ČNB (www.cnb.cz).

Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů:

Samostatný zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel uzavírá pro výkon své činnosti písemnou smlouvu s pojišťovnou nebo klientem, a to na základě daného oprávnění pro samostatného zprostředkovatele: 

  • pojišťovací agent - svou činnost vykonává pro pojišťovnu
  • pojišťovací makléř - svou činnost vykonává pro klienta

Vázaný zástupce

Vázaný zástupce zprostředkovává pojištění či zajištění pouze pro jednoho zastoupeného. Takovým subjektem může být pojišťovna, samostatný zprostředkovatel, zajišťovna, či PZ s domovským členským státem jiným než ČR.

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel v rámci své činnosti zprostředkovává pojištění pouze jako doplňkový produkt. Zejména pak v oblasti dodávaného zboží nebo poskytované službě. Oprávnění k činnosti uzavírá s jedním nebo více zastoupenými a musí mít vždy formu písemné smlouvy. Zastoupeným může být pojišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským státem jiným než je ČR.

Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

Dle ZDPZ jsou PZ s domovským členským státem jiným než je ČR oprávněni provozovat svou činnost na základě svobody usazování, nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.  Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: