Zprostředkovatelé pojištění

Podmínky pro podnikání v oblasti pojišťovacího zprostředkování, upravuje zákon č. 38/2004 Sb.

Pojišťovací zprostředkovatel (PZ)

Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat služby na finančním trhu.

Činnost PZ:

 • Uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny
 • Předkládání návrhů pojistných smluv zájemcům o pojištění
 • Provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy
 • Pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv (tzv. klientský servis)

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky zákona a jsou oprávněni provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele je veden v registru zprostředkovatelů, který vede ČNB (www.cnb.cz)

Typy pojišťovacích zprostředkovatelů:

Pojišťovací makléř (PM)

 • Zprostředkovává činnost pojištění pro zájemce o pojištění (klienta)
 • Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
 • Za škody způsobené při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá sám zprostředkovatel, musí být pro případ odpovědnosti pojištěn

Výhradní pojišťovací agent (VPA)

 • Vykonává činnost jménem a na účet jedné pojišťovny na základě písemné smlouvy
 • Může inkasovat peníze a zprostředkovávat výplatu pojistného
 • Za škody způsobené při výkonu činnosti odpovídá příslušná pojišťovna, jejíž produkt nabízí

Pojišťovací agent (PA)

 • Vykonává činnost jménem a na účet více pojišťoven (bez jakéhokoliv omezení), vždy na základě písemné smlouvy
 • Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
 • Za škody způsobené při výkonu činnosti odpovídá sám zprostředkovatel.
 • Pro tento případ musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti.
 • Pojišťovna jejímž jménem jedná, může tuto odpovědnost převzít.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ)

 • Je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven. V případě, že nabízí pojištění pro více pojišťoven, nesmí nabízet vzájemně konkurenční produkty těchto pojišťoven.
 • Řídí se písemnou smlouvou, uzavřenou s příslušnou pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává pojištění.
 • Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
 • Za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí – nemusí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti PZ

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ)

 • Vykonává činnost na základě písemné smlouvy jménem a na účet PA, VPA nebo PM
 • Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
 • Odpovědnost za škodu, kterou způsobí při své činnosti odpovídá PA, VPA nebo PM, pro které činnost vykonává

Připravuje:

Ve spolupráci s: