Práva a povinnosti smluvních stran

Vztahy smluvních stran pojistné smlouvy upravuje část čtvrtá, hlava II, díl 15, oddíl 2 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Mezi povinnosti vymezené zákonem patří např.:

  • zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek. Stejnou povinnost má pojistitel vůči zájemci a pojistníkovi,
  • pojistník, pojištěný a ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu jsou povinni bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala událost, se kterou daná osoba spojuje požadavek na pojistné plnění, musí podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění a současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě,
  • pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika apod.

V žádném právním předpise není upravena informační povinnost, ale pojistitelé poskytují zájemci o pojištění před uzavřením smlouvy i pojistníkovi v průběhu trvání smlouvy stejné informace, jaké podávali podle zákona č. 367/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který byl účinný do 31. 12. 2013.

Tedy musí být zájemci o její uzavření oznámeny veškeré informace o pojistiteli (např. obchodní firma, právní forma, sídlo atd.), o způsobu vyřizování stížností, a také informace týkající se konkrétního závazku (např. doba platnosti a způsobů zániku pojistné smlouvy, způsoby a doba placení pojistného, způsoby určení výše odkupného, podmínky a lhůty, týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy atd).

V průběhu trvání pojistné smlouvy musí být pojistníkovi oznámeny zejména informace o jakékoliv změně obchodní firmy pojistitele, změně jeho právní formy či adresy sídla (týká se i změny adresy pobočky či agentury, která smlouvu uzavřela). Dále musí být pojistníkovi sdělena doba platnosti a způsob zániku pojistné smlouvy, způsoby a doba placení pojistného, způsoby určení výše odkupného atd., a to při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy.

Etické normy a zásady jednání a chování v pojišťovnictví, které budou ve své praxi uplatňovat pojišťovny, jejich zaměstnanci a pojišťovací zprostředkovatelé, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost pro tyto pojišťovny, stanoví Kodex etiky v pojišťovnictví. Případy porušení pravidel kodexu může v rámci smírčího jednání řešit Etický výbor České asociace pojišťoven. Etický výbor neřeší otázky, které se týkají sporů ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši.

Důsledky porušení povinností, postihy a promlčení - příklady

Pojistitel může úměrně snížit pojistné plnění v případě, že:

  • Při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy poruší pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v zákoně a v důsledku toho bylo vyměřeno nižší pojistné, např.:
    • u životního pojištění - pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištěného a v důsledku toho bylo pojistitelem chybně stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná částka, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z této smlouvy snížit v poměru výše pojistného, které bylo placeno, k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození pojištěného.
  • Pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

V průběhu likvidace škodní události zjistí, že klient při sjednání pojistné smlouvy udal příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek

Pojistitel může odstoupit v případě, že:

  • Zodpoví-li pojistník či pojištěný při jednání o uzavření nebo změně smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek, pokud pojistitel prokáže, že při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel.
  • Stejné právo na odstoupení má i pojistník, jestliže mu pojistitel nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se pojištění nebo ho při uzavírání smlouvy neupozornil na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, měl-li si být pojistitel těchto nesrovnalostí vědom.
  • Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku. V případě odstoupení pojistníka je pojistitel povinen nejpozději do 1 měsíce ode dne odstoupení nahradit zaplacené pojistné snížené o to, co již z pojištění plnil. Odstoupí-li pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění.

Promlčení

Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění (§ 2833 an. NOZ), za 10 let; promlčecí lhůta práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poskytl poškozenému při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu.

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje.

Připravuje:

Ve spolupráci s: