Pojištění vkladu

Když mluvíme o tzv. pojištění vkladů, máme na mysli pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Těm všem budeme dále říkat jen pojištěné instituce. Pojištění vkladů je důležitou součástí ochrany klienta a v České republice je zajišťováno Garančním systémem finančního trhu (někdy jen zkráceně Garanční systém). 

Do Garančního systému přispívají pojištěné instituce se sídlem v České republice. Díky principu jednotné bankovní licence v rámci Evropské unie přispívají pobočky zahraničních bank podnikajících v České republice do fondů v zemi sídla své mateřské banky. Pro pojištění vkladů jejich klientů v České republice jsou proto relevantní pravidla systému pojištění pohledávek z vkladů platná v domovském státě banky.

Jaké vklady jsou pojištěny? 

Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Jaký je limit pojištění? 

Pojištěno je 100% celkové pojištěné pohledávky z vkladu, maximálně však do výše odpovídající v přepočtu 100.000 EUR na jednu osobu u jedné pojištěné instituce. V některých specifických případech se tato částka může zvýšit až na 200.000 EUR, a to pokud má klient (fyzická osoba) na účtu uložen vklad pocházející například z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, z dědictví, odstupného při propuštění ze zaměstnání apod. Podmínkou pro přiznání vyšší náhrady je, že taková částka byla připsána na účet maximálně tři měsíce před krachem pojištěné instituce.

Jak probíhá výplata náhrad?

Podle platných právních předpisů je Garanční systém povinen zahájit výplatu základních náhrad vkladů do 7 pracovních dní od data, kdy obdržel oznámení České národní banky o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům nebo ode dne, kdy soud vydal rozhodnutí o úpadku dané instituce (takovému dni, říkáme rozhodný den). Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení. Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak formou bezhotovostního převodu, tak i výplatou v hotovosti.

Pro účely výplaty náhrady vkladu oprávněné osobě (tedy jednomu klientovi) se sečtou všechny její pojištěné pohledávky u jedné pojištěné instituce včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Výplata náhrady je poskytována vždy v měně státu, v níž se nachází daný účet. Přepočet devizových vkladů se provádí podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den. 

Měli bychom si ale dávat pozor na to, že některé vkladové produkty, které mají k bankovním vkladům na první pohled „velmi blízko“ (např. bankovní směnky) a mohou být úročeny vyšší úrokovou sazbou než termínované vklady či vklady na spořicích účtech však pojištěny nejsou!

Další informace o pojištění vkladů lze nalézt na webových stránkách Garančního systému finančního trhu: http://www.garancnisystem.cz.

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: