Právní úprava bankovnictví v ČR

Činnost bank v České republice je upravena nejen českými právními předpisy (zákony a vyhláškami), ale vztahují se na ni také evropské právní předpisy, konkrétně:

Hlavním zákonem pro oblast bankovnictví je zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, který upravuje jak podmínky bankovní licence, tak naprostou většinu otázek souvisejících s fungováním bank, např. bankovní tajemství i pojištění vkladů.

Stavební spořitelny jsou také bankami, ale díky speciálnímu produktu, který poskytují (stavební spoření), je jejich činnost upravena navíc ještě zákonem č. 96/1993 Sb, o stavebním spoření 

Činnost družstevních záložen (tzv. kampeliček), které naopak bankami nejsou, ale poskytují svým členům podobné služby jako banky, je upravena zákonem č. 87/1995 Sb, o spořitelních a úvěrních družstvech 

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka je dohledovým orgánem nad bankami, je důležitý také zákon č. 6/1993 Sb. (pdf, 233 kB), o České národní bance.

Zákonná úprava je v mnoha ohledech doplněna ještě vyhláškami vydávanými Českou národní bankou ve vztahu k provozním a jiným požadavkům – podrobné informace lze získat na webových stránkách ČNB zde.

Evropské prvání předpisy

Ve vztahu ke klientům a poskytovaným službám jsou důležité následující evropské právní předpisy:

Současně se v rámci Evropské unie začínají uplatňovat také výkladová stanoviska a obecné pokyny evropských dohledových orgánů, konkrétně:

Další právní předpisy pro specifické služby

V závislosti na tom, jaké služby banka poskytuje a jaký je vztah mezi ní a jejím klientem, jsou kromě výše zmíněného zákona o bankách a zákona o stavebním spoření, aplikována i ustanovení následujících zákonů:

  • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Obecná ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 až 1819) a finanční služby uzavírané na dálku (§§ 1841 až 1851části čtvrté hlavy I. dílu 4 oddílu 2 pododdílu 2)
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů – informační povinnosti stanovené v § 78 až 85, §§ 89, 92 a 93

Kromě toho vydává ČNB ještě úřední sdělení a nově i tzv. dohledové benchmarky, což jsou vysvětlující dokumenty metodického charakteru, které přispívají k výkladu některých zákonných ustanovení. Pro banky sice nemají právní závaznost, ale protože jsou vydávány orgánem dohledu, musí je brát vážně a při plněnípovinností z nich vycházet –  podrobné informace lze získat na webových stránkách ČNB zde.

 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: