Samoregulace v bankovnictví

Naprostá většina bank podnikajících v České republice je sdružena v České bankovní asociaci (ČBA). ČBA není profesní komorou s povinným členstvím ani dohledovým orgánem nad bankami, ale nekomerční právnickou osobou založenou bankami, která má sloužit k reprezentování společných zájmů bank navenek (zejména vůči státním institucím), ale také k samoregulačním aktivitám. Mezi ně patří jednak ty, které usnadňují bankám vzájemnou spolupráci a sjednocují některé používané právní či technické dokumenty, ale také ty, které jsou zaměřeny na obecné etické principy nebo přímo na vztahy mezi bankami a jejich klienty.

Etický kodex ČBA

Zcela zásadním dokumentem pro banky sdružené v ČBA je Etický kodex ČBA vydaný pod původním názvem Kodex bankovní etiky již v roce 1993. Tehdy šlo o vůbec první kodex podnikatelského chování v České republice, který do jisté míry nahrazoval i chybějící legislativu v oblasti pravidel jednání se zákazníkem, ale např. i v oblasti bezpečnosti či ochrany osobních údajů. 

Etický kodex ČBA byl od doby svého vydání doplněn jen dvakrát, a to o několik dílčích ustanovení souvisejících s ustavením Etického výboru jako poradního orgánu Prezidia ČBA v roce 2008 a s deklarací nulové tolerance korupčních aktivit v roce 2012. Aktuální znění Etického kodexu ČBA najdete zde.

Kodexy pro spotřebitele

Pro spotřebitele jsou důležité také následující standardy, které ČBA vydala také ve formě kodexů a které upravují konkrétní oblasti vztahů mezi bankami a jejich klienty. Jedná se o:

Připravuje:

Ve spolupráci s: